Pro Bohemia 2016 - Soutěžní podmínky

Pro Bohemia Ostrava 2016
 
– 14. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na dechové nástroje (dřevěné, žesťové a zobcová flétna), hra na klavír a zpěv.

 
 
Podmínky soutěže a soutěžní řád:
 
Soutěž bude probíhat ve dnech 8. – 10. dubna 2016 na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě.
 
Pořadatelem soutěže je Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace.
 
Soutěž se vypisuje pro obory: hra na dechové nástroje (dřevěné, žesťové a zobcová flétna), hra na klavír a zpěv.
 
Soutěž je jednokolová ve všech oborech a kategoriích.
 
Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k datu zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu kategorie.
 
Soutěžící náležící dle věku do nižší kategorie může soutěžit v kategorii vyšší.
 
Soutěžící náležící dle věku do vyšší kategorie nesmí soutěžit v kategorii nižší.
 
 
Přihlašování
Přihláška
K přihlášení slouží elektronická přihláška, která bude aktivní od 1. listopadu 2015.
Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2016. Přihláška musí být vyplněna ve všech položkách.
Přijetí každé přihlášky bude zpětně potvrzeno.(V případě, že neobdržíte potvrzení, ověřte si na uvedených kontaktech, zda byla přihláška doručena!)
 
Povinné přílohy
Kopie rodného listu nebo kopie jiného dokladu s uvedeným datem narození (průkaz pojištěnce ZP, školní průkaz, potvrzení školy apod.). Tyto doklady je možné poslat i e-mailem na adresu info@jko.cz nebo poštou na adresu: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Českobratrská 958/40, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava.
 
Kopie dokladu o zaplacení soutěžního poplatku.
 
Přílohy se nevracejí.
 
V případě, že přihláška nebude mít požadované náležitosti a přílohy, nebude pořadatelem přijata.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku z kapacitních důvodů!!!
Účastnický poplatek
 
0. kategorie    300,-Kč
1. kategorie    500,-Kč
2. kategorie    800,-Kč
3. kategorie    1000,-Kč
4. kategorie    1000,-Kč
 
Soutěžící z ČR uhradí soutěžní poplatek převodem na bankovní účet:
 
Československá obchodní banka, a.s.
Název účtu: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Číslo účtu: 373548933/0300
Variabilní symbol: 416 a datum narození (ddmmrr)
 
Poplatek musí být uhrazen do uzávěrky přihlášek, tj. do 31. 1. 2016.
 
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího.
 
Soutěžní poplatek je nevratný.
 
Zahraniční soutěžící uhradí soutěžní poplatek v hotovosti v CZK na sekretariátu soutěže při prezenci, před zahájením soutěže.
 
Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady si hradí soutěžící sami.
 
 
Obory, kategorie, časové limity, repertoár:
 
Obor hra na dechové nástroje:
 
Dechové nástroje dřevěné
Soutěž v oboru hra na dechové nástroje dřevěné je vypsána pro nástroje příčná flétna, fagot, hoboj, klarinet, saxofon.  Každý nástroj v rámci jedné kategorie bude hodnocen zvlášť, tzn, že jsou hodnoceni vždy jen soutěžící hrající na stejný nástroj.   
 
Kategorie / časový limit:
1. kategorie:   do 12 let včetně          3 – 5 min
2. kategorie:   do 15 let včetně          6 – 9 min.
3. kategorie:   do 18 let včetně          9 – 12 min.
4. kategorie:   do 21 let včetně          12 – 15 min.
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora. Transkripce skladeb jsou přípustné. Hra zpaměti není podmínkou.
Soutěžící mohou využít nabídku zajištění klavírního doprovodu pořadatelem soutěže.
V takovém případě jsou povinni zaslat notový materiál pro klavíristu hned po uzávěrce přihlášek, nejpozději do 10. února 2016.
Poplatek za klavírní doprovod činí 500 Kč a hradí se až v místě konání soutěže.
 
Dechové nástroje žesťové
Soutěž v oboru hra na dechové nástroje žesťové je vypsána pro nástroje lesní roh, trubka, trombon, tenor/baryton/klapkový trombon, tuba. Každý nástroj v rámci jedné kategorie bude hodnocen zvlášť, tzn, že jsou hodnoceni vždy jen soutěžící hrající na stejný nástroj.  
 
Kategorie / časový limit:
1. kategorie:   do 12 let včetně          3 – 5 min
2. kategorie:   do 15 let včetně          6 – 9 min.
3. kategorie:   do 18 let včetně          9 – 12 min.
4. kategorie:   do 21 let včetně          12 – 15 min.
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora. Transkripce skladeb jsou přípustné. Hra zpaměti není podmínkou.
Soutěžící mohou využít nabídku zajištění klavírního doprovodu pořadatelem soutěže.
V takovém případě jsou povinni zaslat notový materiál pro klavíristu hned po uzávěrce přihlášek, nejpozději do 10. února 2016.
Poplatek za klavírní doprovod činí 500 Kč a hradí se až v místě konání soutěže.
 
 
Zobcová flétna
 
Kategorie / časový limit:
1. kategorie:   do 12 let včetně          3 – 5 min
2. kategorie:   do 15 let včetně          6 – 9 min.
3. kategorie:   do 18 let včetně          9 – 12 min.
4. kategorie:   do 21 let včetně          12 – 15 min.
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora. Transkripce skladeb jsou přípustné.
 
Pořadatel soutěže nezajišťuje klavírní doprovod.
 
Účastníci budou mít k dispozici dvoumanuálové cembalo francouzského typu v rovnoměrně temperovaném ladění 415/440 Hz, spinet Lindholm 440 Hz, klavír naladěný na 442 Hz a elektronický klavír (Clavinovu) s adaptabilním laděním.
 
   
 
Obor hra na klavír:
 
Kategorie / časový limit
0. kategorie:   do 8 let včetně            4 – 6 min.
1. kategorie:   do 11 let včetně          7 – 10 min.
2. kategorie:   do 14 let včetně          12 – 15 min.
3. kategorie:   do 17 let včetně          16 – 20 min
 
Soutěžní repertoár:
Repertoár musí obsahovat alespoň jednu skladbu z období českého klasicismu a nejméně jednu skladbu českého skladatele jiného období. Repertoár ve 3. kategorii musí obsahovat závažnou skladbu českého klasicismu v rozsahu 5 -10 min.
Hra zpaměti je podmínkou.
 
Obor zpěv:
 
Kategorie / časový limit:
0. kategorie:   do 8 let včetně            3 – 4 min.
1. kategorie:   do 11 let včetně          4 – 6 min
2. kategorie:   do 14 let včetně          6 – 8 min.
3. kategorie:   do 17 let včetně          8 – 10 min.
4. kategorie:   do 20 let včetně          10 – 12 min.
 
Soutěžní repertoár:
0. kategorie    libovolné písně odlišného charakteru
1. kategorie    libovolné písně odlišného charakteru, z toho 1 píseň českého autora
2. kategorie    2 lidové písně, z toho 1 píseň v úpravě Leoše Janáčka, dále 2 umělé písně,
3. kategorie    píseň Bohuslava Martinů ze sbírky Písničky na dvě stránky, dále: 1 lidová píseň, 1 vokální skladba barokní, 1 umělá vokální skladba autora českého klasicismu
4. kategorie    1 vokální skladba barokní, 1 vokální skladba českého klasicismu, 1 vokální skladba romantická, 1 vokální skladba 20. století ze země soutěžícího


Soutěžní skladby se zpívají neupravené, v originálních tóninách. Zpěv zpaměti je podmínkou.
Soutěžící mohou využít nabídku zajištění klavírního doprovodu pořadatelem soutěže.
V takovém případě jsou povinni zaslat notový materiál pro klavíristu hned po uzávěrce přihlášek, nejpozději do 10. února 2016.
Poplatek za klavírní doprovod činí 500 Kč a hradí se až v místě konání soutěže.
 
Všeobecná ustanovení:
 
Soutěžící ve všech oborech a kategoriích budou soutěžit v abecedním pořadí dle příjmení.
Soutěžící je povinen se dostavit v příslušném čase, uvedeným před zahájením soutěže, před příslušný sál, kde se soutěž koná.
Nedostaví-li se soutěžící k soutěžnímu vystoupení v odpovídajícím čase, je ze soutěže vyřazen. Předseda poroty může na návrh poroty v odůvodněném případě rozhodnout, že soutěžící může v soutěži pokračovat.
Pořadatel, nebo předseda poroty, po dohodě s pořadatelem může z organizačních, nebo jiných závažných důvodů rozhodnout o změně soutěžního pořadí.
Soutěžící musí dodržet spodní hranici časového limitu. Pokud soutěžní vystoupení překročí horní hranici časového limitu, může být porotou ukončeno. To však nemá vliv na bodové hodnocení.
Každý obor bude hodnotit příslušná odborná porota složená z předsedy, čtyřech porotců a tajemníka.
Tajemníci nemají bodovací právo, náplň jejich práce má organizační charakter.
Předsedy porot, porotce a tajemníky jmenuje pořadatel soutěže.
Poroty budou pracovat souběžně.
O celkovém umístění rozhoduje dosažený počet bodů.
Hodnocení jednotlivých vystoupení je od 1 – 25 bodů, přičemž porotce neboduje svého žáka nebo osobu blízkou a v případě, že neslyšel soutěžní výkon v celém rozsahu.
Součet se dělí počtem bodujících porotců, dosažený průměr bodů se počítá na dvě desetinná místa.
Předseda poroty v každém oboru vyhlásí absolutního vítěze příslušného oboru. Součástí této ceny je finanční odměna a povinná účast na Koncertu vítězů, který se uskuteční v rámci 41. ročníku MHF Janáčkův máj v prvních červnových dnech. Datum koncertu bude do zahájení soutěže přesně stanoveno.
Dále porota udělí v každé kategorii 1., 2. a 3. cenu a případně čestná uznání.
Soutěžící ocenění 1. cenou získávají titul laureáta.
V případě shody nebo těsného rozdílu počtu dosažených bodů může porota udělit cenu nebo čestné uznání více soutěžícím.
V případě, že nebude dosažen požadovaný bodový limit, nebo že soutěžní výkony nebudou odpovídající kvality, má porota právo cenu neudělit, případně absolutního vítěze nevyhlásit.
Všichni ocenění soutěžící obdrží diplom.
Případné neshody řeší pověřený zástupce pořadatele.
Rozhodne-li porota, že soutěžící porušil závažným způsobem podmínky soutěže, nebo soutěžní řád, bude ze soutěže vyloučen.
Tyto zásady jsou závazné pro všechny poroty.
Soutěžní vystoupení ve všech kategoriích jsou veřejná.
Při veřejné produkci je hra z kopie notového materiálu v rozporu s autorským zákonem a soutěžící na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.
 
Souhlas:
Podáním přihlášky a účastí v soutěži dává přihlašovaný (nebo zákonný zástupce přihlašovaného) souhlas pořadateli s pořizováním audiovizuální dokumentace a fotodokumentace soutěžního, případně i koncertního vystoupení a jeho následného využití pro prezentaci či propagaci soutěže.
Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.
Pořizování jiných audiovizuálních záznamů není dovoleno.
Podmínky soutěže a soutěžní řád jsou vydány v českém, polském a anglickém jazyce.
V případě sporu platí jako autentický text český.
Odeslání přihlášky do soutěže je považováno za souhlas se soutěžními podmínkami a soutěžním řádem.

PB 2016

Warunki i regulamin konkursu

PB 2016

Soutěžní podmínky

PB 2016

Terms and Conditions