Pro Bohemia 2018 - Soutěžní podmínky

Podmínky soutěže a soutěžní řád:
 
Soutěž bude probíhat ve dnech 5. – 8. dubna 2018 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
Pořadatelem soutěže je Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace.
 
Soutěž se vypisuje pro obory: hra na dechové nástroje (dřevěné a žesťové), hra na klavír, hra na varhany a zpěv.
 
Soutěž je jednokolová ve všech oborech a kategoriích.
 
Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k datu zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu kategorie.
 
Soutěžící náležící dle věku do nižší kategorie může soutěžit v kategorii vyšší.
 
Soutěžící náležící dle věku do vyšší kategorie nesmí soutěžit v kategorii nižší.
 
 
Přihlašování

Přihláška
K přihlášení slouží elektronická přihláška, která bude aktivní od 1. listopadu 2017.
Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2018. Přihláška musí být vyplněna ve všech položkách.
Přijetí každé přihlášky bude zpětně potvrzeno. (V případě, že neobdržíte potvrzení, ověřte si na uvedených kontaktech, zda byla přihláška doručena!)
 
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku z kapacitních důvodů.
 
Povinné přílohy
Kopie dokladu s uvedeným datem narození (kopie rodného listu nebo průkazu pojištěnce ZP, školní průkaz, potvrzení školy apod.). Tyto doklady je možné poslat jako přílohu přihlášky nebo e-mailem na adresu info@jko.cz
 
Kopie dokladu o zaplacení soutěžního poplatku.
 
Požadované přílohy musí být zaslány do uzávěrky přihlášek, tedy do 31. 1. 2018.
 
Přílohy se nevracejí.
 
V případě, že přihláška nebude mít požadované náležitosti a přílohy, nebude pořadatelem přijata.
 
 
Účastnický poplatek
 
0. kategorie    500,-Kč
1. kategorie    500,-Kč
2. kategorie    800,-Kč
3. kategorie    1000,-Kč
4. kategorie    1000,-Kč
 
Soutěžící z ČR uhradí soutěžní poplatek převodem na bankovní účet:
 
Československá obchodní banka, a.s.
Název účtu: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Číslo účtu: 373548933/0300
Variabilní symbol: 418 a datum narození (ddmmrr)
 
Poplatek musí být uhrazen do uzávěrky přihlášek, tj. do 31. 1. 2018.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího.
 
Soutěžní poplatek je nevratný.
 
Zahraniční soutěžící uhradí soutěžní poplatek v hotovosti v CZK na sekretariátu soutěže při prezenci, před zahájením soutěže. Datum a hodina zahájení prezence bude zveřejněna na webových stránkách soutěže nejpozději 1. 4. 2018.
 
Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady si hradí soutěžící sami.
 
Obory, kategorie, časové limity, repertoár:
 
Obor hra na dechové nástroje
 
Hra na dechové nástroje dřevěné
Soutěž v oboru hra na dechové nástroje dřevěné je vypsána pro nástroje příčná flétna, fagot, hoboj, klarinet, saxofon. Každý nástroj v rámci jedné kategorie bude hodnocen zvlášť, tzn, že jsou hodnoceni vždy jen soutěžící hrající na stejný nástroj.
 
Kategorie / časový limit:
1. kategorie:   do 12 let včetně          3 – 5 min
2. kategorie:   do 15 let včetně          6 – 9 min.
3. kategorie:   do 18 let včetně          9 – 12 min.
4. kategorie:   do 21 let včetně          12 – 15 min.
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora. Transkripce skladeb jsou přípustné. Hra zpaměti není podmínkou.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
Hra na dechové nástroje žesťové
Soutěž v oboru hra na dechové nástroje žesťové je vypsána pro nástroje lesní roh, trubka, trombon, tenor/baryton/klapkový trombon, tuba. Každý nástroj v rámci jedné kategorie bude hodnocen zvlášť, tzn, že jsou hodnoceni vždy jen soutěžící hrající na stejný nástroj.  
 
Kategorie / časový limit:
1. kategorie:   do 12 let včetně          3 – 5 min
2. kategorie:   do 15 let včetně          6 – 9 min.
3. kategorie:   do 18 let včetně          9 – 12 min.
4. kategorie:   do 21 let včetně          12 – 15 min.
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora.
Ve 4. kategorii oboru hra na trubku je povinná skladba Bohuslava Martinů: Sonatina pro trubku a klavír.
Transkripce skladeb jsou přípustné. Hra zpaměti není podmínkou.
  
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
 
Obor hra na klavír:
 
Kategorie / časový limit
 
0. kategorie:   do 8 let včetně            4 - 6 min.
1. kategorie:   do 11 let včetně          6 - 9 min.
2. kategorie:   do 14 let včetně          10 - 14 min.  
3. kategorie:   do 17 let včetně          15 - 17 min.  
 
Soutěžní repertoár:
0. a 1. kategorie: - nejméně jedna skladba z období českého klasicismu
    - nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období
 
2. kategorie:   - povinná skladba: Bohuslav Martinů – Etudy a polky (výběr jedné polky)
- nejméně jedna skladba z období českého klasicismu
- nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období.
 
3. kategorie:   - povinná skladba: Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku (Pojďte s námi)
- nejméně jedna závažná skladba českého klasicismu v rozsahu 6 -10 min.
- nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období.
 
Hra zpaměti je podmínkou. Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit.
 
 
 
 
Obor hra na varhany:
 
Kategorie / časový limit:
 
2. kategorie:   do 16 let včetně          10 - 15 min.
3. kategorie:   do 19 let včetně          15 - 20 min.
4. kategorie:   do 22 let včetně          20 - 25 min.
 
Soutěžní repertoár:
2. kategorie:   povinná skladba: Jan Křtitel Kuchař – Pastorale G dur
                        dále libovolné skladby do časového limitu
3. kategorie:   povinná skladba: Leoš Janáček – Adagio I (Dvě skladby pro varhany)
                        a jedna skladba ve formě tria a dále libovolné skladby do časového limitu
4. kategorie:   povinná skladba: Antonín Dvořák – Fuga g moll nebo D dur z B 302
a jedna skladba ve formě tria a dále libovolné skladby do časového limitu
 
Doporučujeme do repertoáru zařadit skladby českého klasicismu.

Soutěžící může požádat o registrátora nebo si zajistí vlastního, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
 
Obor zpěv:
 
Kategorie / časový limit:
 
0. kategorie:   do 8 let včetně                       3 – 4 min.
1. kategorie:   do 11 let včetně          4 – 6 min
2. kategorie:   do 14 let včetně          6 – 8 min.
3. kategorie:   do 17 let včetně          8 – 10 min.
4. kategorie:   do 20 let včetně          10 – 12 min.
 
Soutěžní repertoár:
0. kategorie    libovolné písně odlišného charakteru
1. kategorie    libovolné písně odlišného charakteru, z toho 1 píseň českého autora
2. kategorie    2 lidové písně, z toho 1 píseň v úpravě Leoše Janáčka, dále minimálně 2 umělé
                       písně
3. kategorie    píseň Bohuslava Martinů ze sbírky Písničky na dvě stránky, dále: 1 lidová píseň v úpravě Leoše Janáčka, 1 vokální skladba barokní, 1 umělá                              vokální skladba autora českého klasicismu
4. kategorie    1 vokální skladba barokní, 1 vokální skladba českého klasicismu, 1 vokální skladba romantická, 1 vokální skladba 20. století ze země soutěžícího

Soutěžní skladby se zpívají neupravené, v originálních tóninách.
Zpěv zpaměti je podmínkou.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.


Soutěžní řád:
 
Soutěžící ve všech oborech a kategoriích budou soutěžit v abecedním pořadí dle příjmení.
Pořadatel, nebo předseda poroty, po dohodě s pořadatelem může z organizačních, nebo jiných závažných důvodů rozhodnout o změně soutěžního pořadí.
Soutěžící je povinen se dostavit v příslušném čase, uvedeným před zahájením soutěže, před příslušný sál, kde se soutěž koná.
Nedostaví-li se soutěžící k soutěžnímu vystoupení v odpovídajícím čase, je ze soutěže vyřazen. Předseda poroty může na návrh poroty nebo pořadatele v odůvodněném případě rozhodnout, že soutěžící může v soutěži pokračovat.
Soutěžící musí dodržet spodní hranici časového limitu. Jestliže soutěžící nedodrží spodní hranici časového limitu, bude diskvalifikován. Započítává se pouze čistý čas soutěžního repertoáru.
Pokud soutěžní vystoupení překročí horní hranici časového limitu, může být porotou ukončeno. To však nemá vliv na bodové hodnocení.
Každý obor bude hodnotit příslušná odborná porota složená z předsedy, čtyř nebo šesti porotců a tajemníka. V případě velkého počtu přihlášených v oboru hra na dechové nástroje dřevěné bude hru na saxofon hodnotit samostatná porota.
Tajemníci nemají bodovací právo, náplň jejich práce má organizační charakter.
Předsedy porot, porotce a tajemníky jmenuje pořadatel soutěže.
Poroty budou pracovat souběžně.
O celkovém umístění rozhoduje dosažený počet bodů.
Hodnocení jednotlivých vystoupení je od 1 – 25 bodů, přičemž porotce neboduje svého žáka nebo osobu blízkou a v případě, že neslyšel soutěžní výkon v celém rozsahu. Porota je usnášení schopná v minimálním počtu čtyř porotců, v případě sedmičlenné poroty v minimálním počtu šesti porotců.
Součet se dělí počtem bodujících porotců, dosažený průměr bodů se počítá na dvě desetinná místa.
Předseda poroty v každém oboru vyhlásí absolutního vítěze příslušného oboru. Součástí této ceny je finanční odměna a povinná účast na nehonorovaném Koncertu vítězů, který se uskuteční v rámci 42. ročníku MHF Janáčkův máj v prvních červnových dnech. Datum koncertu bude do zahájení soutěže přesně stanoveno.
Dále porota udělí v každé kategorii 1., 2. a 3. cenu a případně čestná uznání.
Soutěžící ocenění 1. cenou získávají titul laureáta.
V případě shody nebo těsného rozdílu počtu dosažených bodů může porota udělit cenu nebo čestné uznání více soutěžícím.
V případě, že nebude dosažen požadovaný bodový limit, nebo že soutěžní výkony nebudou odpovídající kvality, má porota právo cenu neudělit, případně absolutního vítěze nevyhlásit.
Všichni ocenění soutěžící obdrží diplom.
Případné neshody řeší pověřený zástupce pořadatele.
Rozhodne-li porota, že soutěžící porušil závažným způsobem podmínky soutěže, nebo soutěžní řád, bude ze soutěže vyloučen.
Tyto zásady jsou závazné pro všechny poroty.
Soutěžní vystoupení ve všech kategoriích jsou veřejná.
Při veřejné produkci je hra z kopie notového materiálu v rozporu s autorským zákonem a soutěžící na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.
 
Souhlas:
Podáním přihlášky a účastí v soutěži dává přihlašovaný (nebo zákonný zástupce přihlašovaného) souhlas pořadateli s pořizováním audiovizuální dokumentace a fotodokumentace soutěžního, případně i koncertního vystoupení a jeho následného využití pro prezentaci či propagaci soutěže.
Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.
Pořizování jiných audiovizuálních záznamů není dovoleno.
Podmínky soutěže a soutěžní řád jsou vydány v českém, polském a anglickém jazyce.
V případě sporu platí jako autentický text český.
Odeslání přihlášky do soutěže je považováno za souhlas se soutěžními podmínkami a soutěžním řádem.
 
 
Dokument ke stažení ZDE