Pro Bohemia 2020 - Warunki i regulamin konkursu

Warunki konkursu:
 
Konkurs odbędzie się w dniach 2 – 5 kwietnia 2020 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.
 
Organizator konkursu: Janáčkova konzervatoř w Ostrawie
příspěvková organizace.
 
Konkurs jest otwarty w dyscyplinach: gra na instrumentach dętych blaszanych, gra na fortepianie, gra na organach, gra na flet prosty i śpiew.
 
Konkurs ma jedną rundę we wszystkich dyscyplinach i kategoriach.
 
Uczestnik zgłoszony do danej kategorii nie może w dniu rozpoczęcia konkursu przekroczyć maksymalnej granicy wieku dla kategorii.
 
Uczestnik  przynależący według wieku do niższej kategorii może startować w wyższej kategorii.
 
Uczestnik należący do wyższej kategorii nie może startować w niższej kategorii.
 
Startujący może zgłaszać się w danym kierunku / grze na isntrumencie tylko w jednej kategorii.
 
 
Zgłoszenie
 
Uczestnik powinien wysłać wypełnione zgłoszenie elektronicznie, będzie ono aktywne od 1 listopada 2019 (od godziny 8:00)
 
Ostateczny termin oddawania zgłoszeń jest 31 stycznia 2020 (o godzine 12:00). Wniosek musi być wypełniony we wszystkich punktach.
 
Odbiór każdego zgłoszenia zostanie ponownie potwierdzony. (Jeśli nie otrzymają państwo potwierdzenia w ciągu trzech dni, prosimy o sprawdzenie pod wymienionymi kontaktami, czy zgłoszenie zostało doręczone!)
 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia wniosku z powodu braku miejsca!
 
Wymagane załączniki
Kopię dokumentu  wskazującego datę urodzenia (kopia aktu urodzenia, kopia karty  ubezpieczenia, legitymacji szkolnej, zaświadczenie szkoły, itp.). Dokumenty te można wysłać jako załącznik do zgłoszenia lub przez e-mail na adres info@jko.cz.
Państwa dane przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności
Wymagane załączniki muszą być wysyłane do dnia 31 stycznia 2020.
Załączników nie oddajemy.
Jeśli zgłoszenie i załączniki nie posiadają wymaganych informacji, to nie zostaną zaakceptowane przez organizatora.
 
Opłata za uczestnictwo
 
0. kategoria:   500,-Kč
1. kategoria:   500,-Kč
2. kategoria:   800,-Kč
3. kategoria:   1000,-Kč
4. kategoria:   1000,-Kč
 
Uczestnicy z Czech zapłacą opłatę przelewem:
 
Československá obchodní banka, a.s.
Nazwa konta: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Numer konta: 373548933/0300
Symbol zmienny: 419 i data urodzenia (ddmmrr)
 
Opłatę należy wnieść przed upływem terminu składania zgłoszeń, do 31. 1. 2019.
W polu tekstowym opłaty należy podać nazwisko uczestnika konkursu.  

 
Opłata za udział w konkursie nie podlega zwrotowi.
 
Zagraniczni uczestnicy będą płacić opłatę w gotówce w CZK w sekretariacie konkursu podczas rejestracji przed rozpoczęciem konkursu. Data i godzina rozpoczęcia prezentacji będą opublikowane na stronie internetowej konkursu nie później niż 25. 3. 2020
 
Wszystkie koszty podróży i zakwaterowania są opłacane przez samych uczestników.
 
 
Kategorie, limity czasu, repertuar:
 
Gra na instrumentach dętych blaszanych:
 
Konkurs w dyscyplinie instrumentów dętych blaszanych dotyczy następujących instrumentów: waltornia, trąbka, puzon, tenor / baryton / damper puzon, tuba. Każdy instrument w ramach jednej kategorii będzie oceniany oddzielnie, czyli będą oceniani uczestnicy konkursu grający na tym samym instrumencie.
 
Kategorie:                           /                      Limity czasu
1. kategoria:   do 12 lat włącznie                  3 - 5 min.
2. kategoria:   do 15 lat włącznie                 6 – 9 min.
3. kategoria:   do 18 lat włącznie              10 – 12 min.
4. kategoria:   do 21 lat włącznie              13 – 15 min. 
 
Repertuar konkursowy musi zawierać jeden utwór czeskiego kompozytora w zakresie co najmniej jednej trzeciej czasowego limitu występu konkursowego. Ten utwór zostanie wykonany jako pierwszy.
W repertuarze uczestników 4. kategorii w dyscyplinie gra na trąbkę musi pojawić się, obowiązkowo, utwór Bohuslava Martinů: Sonatina pro trubku a klavír/Sonatina na tróbkę i fortepian.
 
Transkrypcje są dozwolone. Gra z pamięci nie jest wymagana.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
 
Gra na fortepianie:
 
Kategorie                               /                  Limity czasu
0. kategoria:   do 8 lat włącznie                        4 – 6 min.
1. kategoria:   do 11 lat włącznie                      7 – 9 min.
2. kategoria:   do 14 lat włącznie                   10 – 13 min.
3. kategoria:   do 17 lat włącznie                   15 – 17 min.
 
Repertuar konkursu:
0. i 1. kategoria: - jeden utwór z okresu klasycyzmu czeskiego
                          - co najmniej jeden utwór czeskiego kompozytora innego okresu
 
2. kategoria:   - jeden utwór z okresu klasycyzmu czeskiego
                       - co najmniej jeden utwór czeskiego kompozytora innego okresu
 
3. kategoria: - utwór obowiązkowy: Bohuslav Martinů – Etudy a polky (wybór jeden utwór)                      
                     - jeden poważny utwór klasycyzmu czeskiego w zakresie
                     - co najmniej jeden utwór czeskiego kompozytora innego okresu
 
Odtwarzanie z pamięci jest warunkiem. Repertuar konkursowy może zostać dopełniony do limitu czasowego przez dowolny utwór, który jednak będzie wykonywany po utworach z danej kategorii.
 

Gra na organach:
 
Konkurs jest przeznaczony dla ucznów szkół muzycznych I i II stopnia.
Uczestnik konkursu zgłoszony w danej kategorii nie może w dniu rozpoczęcia konkursu przekroczyć limit wiekowy swojej kategorii.
Organizator konkursu zapewnia registratora. Uczestnik konkursu może przyjechać z własnym registratorem, który koszty podróży oraz zakwaterowania pokrywa sobie sam.
Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 14 uczestników w każdej kategorii, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Akceptacja lub nieprzyjęcie formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane na e-mail określony w formularzu zgłoszenia.
 
 
 
Kategorie                            /                         Llimity czasu
2. kategoria:    do 16 lat włącznie                  10 - 15 min.
3. kategoria:    do 19 lat włącznie                  15 - 20 min.
4. kategoria:    do 22 lat włącznie                  20 - 25 min.
 
Repertuar konkursowy:
Repertuar konkursowy dla 2. kategorii musi zawierać utwór obowiązkowy oraz dowolne utwory, które zmieszczą się w ramach limitu czasu.
Repertuar konkursowy dla 3. i 4. kategorii musi zawierać utwór obowiązkowy, jeden utwór w postaci tria oraz dowolne utwory, które zmieszczą się w ramach limitu czasu.
Uczestnik może poprosić o pomoc drugiej osoby z rejestrami lub zapewnić własnego pomocnika.

Utwory obowiązkowe: 
2. kategoria: Robert Führer – Preludium No. 5 (Sechs Pastoral Präludien – 2-te Folge)
3. kategoria: Antonín Dvořák – Preludium a moll z B 302
4. kategoria: Leoš Janáček – Adagio II (Dvě skladby pro varhany/Dwa utwory na organy)
 
 
Gra na flet prosty
 
Kategorie:                           /                         Limity czasu
1. kategoria:   do 12 lat włącznie                   3 – 5 min.
2. kategoria:   do 15 lat włącznie                   6 – 9 min.
3. kategoria:   do 18 lat włącznie                 9 – 12 min.
4. kategoria:   do 21 lat włącznie               12 – 15 min. 

Repertuar musi obejmować jeden utwór czeskiego kompozytora. (zalecane utwory) Transkrypcje są dozwolone.
 
Organizator nie zapewnia akompaniamentu. Uczestnicy konkursu występują z własnym doprovodem, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
Uczestnicy konkursu będą mieli do dyspozycji dwa ręczne klawesyny typu francuskiego w równych temperamentach 415/440 Hz, 440 Hz Lindholm spinet fortepian dostrojony do 442 Hz i elektroniczny fortepian Clavinova z adaptacyjnym tuningiem.
 
 
 
Śpiew:
 
Kategorie                                /                      Limity czasu
0. kategoria:   do 8 lat włącznie                    3 –  4 min.
1. kategoria:   do 11 lat włącznie                   4 – 6 min.
2. kategoria:   do 14 lat włącznie                   6 – 8 min.
3. kategoria:   do 17 lat włącznie                 8 – 10 min.
4. kategoria:   do 20 lat włącznie               10 – 12 min.
 
Repertuar konkursowy:
 
0. kategoria    piosenki o różnym charakterze
1. kategoria    piosenki o różnym charakterze, z tego jedna piosenka czeskiego autora
2. kategoria    2 pieśni ludowe, z tego 1 piosenka w adaptacji Leoša Janaczka, co najmniej dwie piosenki sztuczne /nieludowe/

3. kategoria    piosenka Bohuslava Martinů ze zbioru Písničky na dvě stránky/Piosenki na dwie strony
                       piosenka ludowa Vítězslava Nováka ze zbioru Slovenské spevy
                       1 utwór wokalny z okresu renesansu lub baroku
                       1 utwór kompozytora czeskiego klasycyzmu

4. kategoria    1 utwór wokalny z okresu renesansu lub baroku
                       1 utwór wokalny okresu czeskiego klasycyzmu
                       1 utwór wokalny okresu romantyzmu,
                       1 utwór wokalny XX wieku z rodzinnego kraju uczestnika.

Utwory są śpiewane bez dodatkowych poprawek, w oryginalnych tonacjach.
Repertuar konkursowy może zostać dopełniony do limitu czasowego dowolnym utworem, który może zostać wykonywany dopiero po utworach z danej kategorii.
Śpiewanie z pamięci jest warunkiem.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 


Regulamin konkursu:
 
Uczestnicy we wszystkich dyscyplinach i kategoriach rywalizować będą w porządku alfabetycznym według nazwiska.
 
Organizator lub przewodniczący jury w porozumieniu z organizatorem może ze względów organizacyjnych lub innych poważnych powodów podjąć decyzję o zmianie kolejności uczestników.
 
Uczestnik konkursu zobowiązany jest do stawienia się w odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem konkursu do właściwej sali, gdzie odbywa się konkurs.
 
Jeżeli uczestnik konkursu nie pojawi się na konkursie w odpowiednim czasie, zostanie wykluczony z konkursu. Przewodniczący jury może na wniosek jury w uzasadnionym przypadku zdecydować, że uczestnik może nadal brać udział w konkursie.
Gra uczestnika konkursu  musi być zgodna z dolnym końcem limitu czasu.
Jeśli uczestnik nie dotrzyma dolnej granicy limitu czasu, będzie dyskwalifikowany. Liczy się tylko czysty czas repertuaru konkursowego.
Jeśli występy konkursowe przekroczą górną granicę limitu czasu, jury może zakonczyć występ uczestnika. To nie ma wpływu na liczbę punktów konkursowych i ostateczny wynik.
 
Każdą dyscyplinę ocenia odpowiednie jury złożone z przewodniczącego, czterech lub sześciu sędziów i sekretarza. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w zakresie gry na instrumentach dętych blaszanych będą pracować jednocześnie dwie komisje (1 jury – trąbka, waltornia, 2 jury - puzon, tenor / baryton / damper puzon, tuba). Sekretarze nie mają prawa przyznawania punktów, ich praca ma charakter organizacyjny.
 
Przewodniczący i członkowie jury są powoływani przez organizatora.
 
Jury będzie  pracować równolegle.
 
O zajęciu miejsca decyduje liczba uzyskanych punktów.
 
Ocena poszczególych występów jest od 1 do 25 punktów, ale jurorzy nie przyznają punktów swoim uczniom lub osobom bliskim, jeśli nie słyszeli całości występu konkursowego.  
 
Suma jest dzielona przez liczbę punktujących sędziów, osiągnięty średni wynik oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.
 
Przewodniczący jury ogłosi absolutnego zwycięzcę w każdej dyscyplinie. Częścią nagrody jest nagroda finansowa, a nagrodzony ma obowiązek wystąpić bez wynagrodzenia na Koncercie Laureatów. Data koncertu zostanie dokładnie określona do rozpoczęcia konkursu.
 
Ponadto jury przyznaje w każdej kategorii 1., 2. i 3. nagrodę oraz, w stosownych przypadkach, wyróżnienie.
 
Uczestnik, który otrzyma 1. nagrodę, otrzymuje również tytuł laureata.
 
W przypadku remisu lub niewielkiej różnicy punktów jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie większej liczbie uczestników.
 
W przypadku nieosiągnięcia pożądanego limitu punktów lub w przypadku, kiedy interpretacje utworu nie są na odpowiednim poziomie, jury ma prawo do nieprzyznania nagrody lub nie ogłoszenia absolutnego zwycięzcy.
 
Wszyscy laureaci otrzymają dyplom.
 
Wszelkie spory rozwiązuje wyznaczony przedstawiciel organizatora.


Jeśli jury uzna, że uczestnik konkursu poważnie naruszył warunki konkursu lub regulamin konkursu, może zostać wykluczony z konkursu.
 
Zasady te są wiążące dla wszystkich jurorów.


Występy konkursowe we wszystkich kategoriach są otwarte dla publiczności.


Gra z ksera materiału muzycznego podczas publicznych występów jest naruszeniem praw autorskich i uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne sankcje prawne.
 
 
Zgoda:
Poprzez podanie zgłoszenia i udział w konkursie daje uczestnik (lub opiekun prawny) organizatorom zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z jego udziałem w konkursie
na przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej podczas konkursu oraz ewentualnych występów koncertowych i późniejszego wykorzystania do prezentacji lub promowania konkursu.
 
Praw autorskich dotyczących sporządzenia zapisu audiowizualnego nie można dochodzić.
Sporządzanie innych zapisów audiowizualnych nie jest dozwolone.
 
Warunki Konkursu oraz Regulamin Konkursu są publikowane w języku czeskim, angielskim i polskim.
W przypadku sporu zobowiązujący jest tekst czeski.
 
Wysłanie zgłoszenia do konkursu stanowi akceptację  zgodę z przetwarzaniem danych osobowych w związku z jego udziałem w konkursie, warunków i zasad konkursowych.
 
 
Dokument do pobrania TUTAJ