Pro Bohemia 2021 - Warunki i regulamin konkursu

Pro Bohemia Ostrawa 2021
 
19. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Muzycznej w zakresie gry na instrumentach dętych drewnianych, gry na fortepianie,  gry na instrumentach smyczkowych, oraz śpiewu
 
 
Warunki konkursu:
 
Konkurs odbędzie się w dniach 8 – 11 kwietnia 2021 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.
 
Organizator konkursu: Janáčkova konzervatoř w Ostrawie
příspěvková organizace.
 
Konkurs jest otwarty w dyscyplinach: gra na instrumentach dętych drewnianych, gra na fortepianie, gra na instrumentach smyczkowych i śpiew.
 
Konkurs ma jeden etap we wszystkich dyscyplinach i kategoriach.
 
Uczestnik zgłoszony do danej kategorii nie może w dniu rozpoczęcia konkursu przekroczyć maksymalnej granicy wieku dla kategorii.
 
Uczestnik  przynależący według wieku do niższej kategorii może startować w wyższej kategorii.
 
Uczestnik należący do wyższej kategorii nie może startować w niższej kategorii.
 
Startujący może zgłaszać się w danej specjalności tylko w jednej kategorii.
 
 
Zgłoszenie
 
Uczestnik powinien wysłać wypełnione zgłoszenie elektronicznie, będzie ono aktywne od 1 listopada 2020 (od godziny 8:00)
 
Ostateczny termin oddawania zgłoszeń jest 31 stycznia 2021 (o godzinie 12:00). Wniosek musi być wypełniony we wszystkich punktach.
 
Odbiór każdego zgłoszenia zostanie ponownie potwierdzony. (Jeśli nie otrzymają państwo potwierdzenia w ciągu trzech dni, prosimy o sprawdzenie pod wymienionymi kontaktami, czy zgłoszenie zostało doręczone!)
 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia wniosku z powodu braku miejsca!
 
Wymagane załączniki
Kopię dokumentu  wskazującego datę urodzenia (kopia aktu urodzenia, kopia karty  ubezpieczenia, legitymacji szkolnej, zaświadczenie szkoły, itp.). Dokumenty te można wysłać jako załącznik do zgłoszenia lub przez e-mail na adres info@jko.cz.
Państwa dane przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności.
Wymagane załączniki muszą być wysyłane do dnia 31 stycznia 2021.
Załączników nie oddajemy.
Jeśli zgłoszenie i załączniki nie posiadają wymaganych informacji, to nie zostaną zaakceptowane przez organizatora.
 
Opłata za uczestnictwo
 
0. kategoria:   500,-Kč
1. kategoria:   500,-Kč
2. kategoria:   800,-Kč
3. kategoria:   1000,-Kč
4. kategoria:   1000,-Kč
 
Uczestnicy z Czech zapłacą opłatę przelewem:
 
Československá obchodní banka, a.s.
Nazwa konta: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Numer konta: 373548933/0300
Symbol zmienny: 421 i data urodzenia (ddmmrr)
(np. jeżeli data urodzenia uczestnika jest 1. 6. 2009, to v.s. = 421010609)
 
Opłatę należy wnieść przed upływem terminu składania zgłoszeń, do 31. 1. 2021.
W polu tekstowym opłaty należy podać nazwisko uczestnika konkursu. 
 
Opłata za udział w konkursie nie podlega zwrotowi.
 
Uczestnicy z zagranicy będą płacić opłatę w gotówce w CZK w sekretariacie konkursu podczas rejestracji przed rozpoczęciem konkursu. Data i godzina rozpoczęcia prezentacji będą opublikowane na stronie internetowej konkursu nie później niż 30. 3. 2021
 
Wszystkie koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają sobie sami.
 
Kategorie, limity czasu, repertuar:
 
Gra na instrumentach dętych drewianych:
 
Konkurs w zakresie instrumentów dętych jest wypisany dla instrumentów: flet, fagot, obój, klarnet, saksofon. Każdy instrument w ramach jednej kategorii będzie oceniany oddzielnie, czyli są oceniani tylko ci uczestnicy konkursu, którzy grają na tym samym instrumencie.
 
Kategorie:                           /                         Limit czasowy
1. kategoria:   do 12 lat włącznie                  3 – 5 min.
2. kategoria:   do 15 lat włącznie                  6 – 9 min.
3. kategoria:   do 18 lat włącznie                  10 – 12 min.
4. kategoria:   do 21 lat włącznie                  13 – 15 min. 
 
Repertuar konkursowy musi zawierać jeden utwór czeskiego kompozytora w zakresie co najmniej jednej trzeciej limitu występu konkursowego. Utwór ten zostanie wykonany w kolejności  jako pierwszy.
 
Kolejne utwory uzupełniające limit czasowy są dowolne.
 
W przypadku pierwszej kategorii jest wystarczający jeden utwór czeskiego kompozytora, mieszczący się we wskazanym limicie czasowym
 
Transkrypcje są dozwolone. Nie jest wymagane wykonywanie utworów na pamięć.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
 
 
Gra na fortepianie:
 
Kategorie                               /                       Limit czasowy
0. kategoria:   do 8 lat włącznie                    4 – 6 min.
1. kategoria:   do 11 lat włącznie                  7 – 9 min.
2. kategoria:   do 14 lat włącznie                  10 – 13 min.
3. kategoria:   do 17 lat włącznie                  15 – 17 min.
 
Repertuar konkursu:
0. i 1. kategoria: - jeden utwór epoki klasycyzmu czeskiego
                           - co najmniej jeden utwór czeskiego kompozytora innej epoki
 
2. kategoria:   - jeden utwór epoki klasycyzmu czeskiego
                       - co najmniej jeden utwór czeskiego kompozytora innej epoki
 
3. kategoria:  - utwór obowiązkowy: Bohuslav Martinů – Etudy a polky (jeden utwór do wyboru)
                      - jeden poważny utwór klasycyzmu czeskiego w zakresie
                      - co najmniej jeden utwór czeskiego kompozytora innej epoki
 
Cały program należy wykonać na pamięć. Repertuar konkursowy może zostać dopełniony do limitu czasowego przez dowolny utwór, który jednak będzie wykonywany w kolejności po utworach obowiązkowych z danej kategorii.
 
  
 
Gra na instrumentach smyczkowych:
 
Konkurs w dziedzinie gry na instrumentach smyczkowych wygłaszany jest dla instrumentów: skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas. Każdy instrument w danej  kategorii będzie oceniany oddzielnie, tzn.  wspólnie oceniani są tylko uczestnicy grający na tym samym instrumencie.
 
Skrzypce:
 
Kategoria/ Limity czasu:
 
1. kategoria:   do 10 let włącznie                    5 – 10 min.
2. kategoria:   do 13 let włącznie                  10 – 12 min.
3. kategoria:   do 16 let włącznie                  12 – 15 min.
4. kategoria:   do 20 let włącznie                  15 – 20 min.
 
Utwory obowiązkowe:
 
1. kategoria:   Leopold Jansa – Koncertino D dur, 1. věta
2. kategoria:   Bohuslav Martinů – Intermezzo č. 2 a č. 4
3. kategoria:   František Ondříček – Scherzo Capriccioso
4. kategoria:   Bedřich Smetana – Z domoviny, 2. část
 
Utwór obowiązkowy musi być wykonany w kolejności jako pierwszy i powinien być podany w formularzu zgłoszeniowym.
Repertuar konkursowy powinien zawierać, oprócz obowiązkowych utworów, również kolejne utwory według własnego wyboru a jednocześnie należy dotrzymać dolną granicę limitu czasowego.
Transkrypcje utworów nie są dozwolone.
Utwory należy wykonywać na pamięć.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
 
Wiolonczela:
 
Kategoria/ limity czasu:
 
1. kategoria:   do 10 let włącznie                   5 – 1 min.
3. kategoria:   do 16 let włącznie                  12 – 15 min.
4. kategoria:   do 20 let włącznie                  15 – 20 min. 

Repertuar konkursowy musi zawierać jeden utwór czeskiego kompozytora w zakresie co najmniej jednej trzeciej limitu czasowego występu (utwór ten należy wykonać w kolejności jako pierwszy i powinien być podany w zgłoszeniu) oraz kolejne utwory według własnego wyboru a jednocześnie należy dotrzymać dolną granicę limitu czasowego.
Transkrypcje utworów nie są dozwolone.
Utwory należy wykonywać na pamięć.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 

Altówka, kontrabas:
 
Kategoria/ Limit czasowy:
 
3. kategoria:   do 17 let wlącznie                  10 – 15 min.
4. kategoria:   do 21 let włacznie                  15 – 20 min.
 
Repertuar konkursowy powinien zawierać jeden utwór czeskiego kompozytora w zakresie co najmniej jednej trzeciej limitu czasowego występu (utwór ten należy wykonać w kolejności jako pierwszy i powinien być podany w formularzu zgłoszeniowym) oraz kolejne utwory według własnego wyboru a jednocześnie należy dotrzymać dolną granicę limitu czasowego.
Transkrypcje utworów są dozwolone.
Utwory należy wykonywać na pamięć.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniament fortepianowy. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
  
Śpiew:
 
Kategorie                                /                      Limit czasowy
 
0. kategoria:   do 8 lat włącznie                      3 – 4 min.
1. kategoria:   do 11 lat włącznie                    4 – 6 min.
2. kategoria:   do 14 lat włącznie                    6 – 8 min.
3. kategoria:   do 17 lat włącznie                    8 – 10 min.
4. kategoria:   do 20 lat włącznie                  10 – 12 min.
 
Repertuar konkursowy:
 
0. kategoria:    pieśni o różnym charakterze

1. kategoria:    pieśni o różnym charakterze, w tym 1 pieśń czeskiego autora

2. kategoria:    2 pieśni ludowe, w tym 1 pieśń w adaptacji Leoša Janaczka oraz co najmniej dwie 
                        pieśni sztuczne /nieludowe/
 
3. kategoria:   pieśń Bohuslava Martinů ze zbioru Písničky na dvě stránky/Piosenki na dwie strony,
                       pieśń ludowa Vítězslava Nováka ze zbioru Slovenské spevy,
                      1 utwór wokalny epoki renesansu lub baroku, 1 utwór kompozytora klasycyzmu czeskiego
 
4. kategoria:  1 utwór wokalny epoki renesansu lub baroku, 1 utwór wokalny okresu czeskiego klasycyzmu, jeden utwór wokalny epoki romantyzmu, jeden utwór wokalny epoki XX wieku z kraju pochodzenia uczestnika.

Utwory są śpiewane bez dodatkowych poprawek, w oryginalnych tonacjach.
Repertuar konkursowy może zostać uzupełniony dowolnym utworem w zakresie limitu czasowego, który powinien być wykonany w kolejności po utworach obowiązkowych w danej kategorii.
Utwory należy wykonać na pamięć.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
 
Regulamin konkursu:
 
Uczestnicy we wszystkich dyscyplinach i kategoriach występować będą w kolejności alfabetycznej według nazwiska
 
Organizator lub przewodniczący jury w porozumieniu z organizatorem może ze względów organizacyjnych lub innych poważnych powodów podjąć decyzję o zmianie kolejności uczestników.
 
Uczestnik konkursu zobowiązany jest do stawienia się w odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem konkursu do właściwej sali, gdzie odbywa się konkurs.
 
Jeżeli uczestnik konkursu nie pojawi się na konkursie w odpowiednim czasie, zostanie wykluczony z konkursu. Przewodniczący jury może na wniosek jurorów w uzasadnionym przypadku zadecydować, że uczestnik może nadal brać udział w konkursie.
 
Występujący uczestnik powinien dotrzymać dolną granicę limitu czasowego.
Jeżeli uczestnik nie dotrzyma dolnej granicy limitu czasu, zostanie on zdyskwalifikowany. Liczy się czysty czas występu.
 
Jeżeli występ konkursowy przekroczy górną granicę limitu czasu, jury zastrzega sobie prawo na przerwanie prezentacji. To jednak nie wpłynie na liczbę punktów konkursowych i ostateczny wynik.
 
Każdą dyscyplinę ocenia odpowiednie jury złożone z przewodniczącego, czterech lub sześciu członków oraz sekretarza. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w zakresie gry na instrumentach dętych blaszanych, będą pracować jednocześnie dwie komisje (1 jury - gra na flecie, gra na obój, gra na fagocie, 2 jury - gra na saksofonie i gra na klarnecie).
Sekretarze nie mają prawa do przyznawania punktów, ich praca ma charakter organizacyjny.
 
Przewodniczący i członkowie jury są powoływani przez organizatora.
 
Jury będzie pracować równolegle.
 
O wyniku konkursu decyduje liczba uzyskanych punktów.
 
Poszczególne występy oceniane są w skali od 1 do 25 punktów. Jurorzy nie przyznają punktów swoim uczniom lub osobom bliskim oraz uczestnikom, u których nie słyszeli całości występu konkursowego. 
 
Suma zyskanych punktów zostanie podzielona przez liczbę oceniających jurorów, a uzyskana średnia zostanie zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
 
Przewodniczący jury ogłosi absolutnego zwycięzcę w każdej dyscyplinie. Częścią nagrody jest nagroda finansowa, a nagrodzony ma obowiązek wystąpić bez wynagrodzenia na Koncercie Laureatów. Data koncertu zostanie dokładnie określona do rozpoczęcia konkursu.
 
Jury ponadto przyznaje w każdej kategorii 1, 2 i 3 nagrodę oraz, w stosownych przypadkach, wyróżnienie.
 
Uczestnik, który otrzyma 1 nagrodę, otrzymuje również tytuł laureata.
 
W przypadku remisu lub niewielkiej różnicy punktów jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie większej liczbie uczestników.
 
W przypadku nieosiągnięcia odpowiedniej ilości punktów lub w przypadku, iż prezentacja konkursowa nie jest na odpowiednim poziomie, jury ma prawo do nieprzyznania nagrody lub nie ogłoszenia absolutnego zwycięzcy.
 
Wszyscy laureaci otrzymają dyplom.
 
Wszelkie spory rozwiązuje wyznaczony przedstawiciel organizatora.


Jeśli jury uzna, że uczestnik konkursu poważnie naruszył warunki konkursu lub regulamin konkursu, może zostać wykluczony z konkursu.
 
Zasady te są wiążące dla wszystkich jurorów.
 
Występy konkursowe we wszystkich kategoriach są otwarte dla publiczności.


Gra z ksera materiału muzycznego podczas publicznych występów jest naruszeniem praw autorskich i uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne sankcje prawne.
 
Zgoda:
Poprzez podanie zgłoszenia i udział w konkursie daje uczestnik (lub opiekun prawny) organizatorom zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z jego udziałem w konkursie, na przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej podczas konkursu oraz ewentualnych występów koncertowych i późniejszego wykorzystania do prezentacji lub promowania konkursu.
 
Praw autorskich dotyczących sporządzenia zapisu audiowizualnego nie można dochodzić.
Sporządzanie innych zapisów audiowizualnych nie jest dozwolone.
 
Warunki Konkursu oraz Regulamin Konkursu są publikowane w języku czeskim, angielskim i polskim.
W przypadku sporu zobowiązujący jest tekst czeski.
 
Wysłanie zgłoszenia do konkursu stanowi akceptację  zgodę z przetwarzaniem danych osobowych w związku z jego udziałem w konkursie, warunków i zasad konkursowych.
 
Dokument do pobrania TUTAJ