Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

23.2.2024 / Přihlášení

Pro Bohemia 2024 - Soutěžní podmínky

Pro Bohemia Ostrava 2024 
22. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na cembalo, hra na dechové nástroje žesťové, hra na varhany, hra na zobcovou flétnu a zpěv

Podmínky soutěže:
 
Soutěž bude probíhat ve dnech 4. – 7. dubna 2024 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
Pořadatelem soutěže je Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace.
 
Soutěž se vypisuje pro obory: hra na cembalo, hra na dechové nástroje žesťové, hra na varhany, hra na zobcovou flétnu a zpěv
 
Soutěž je jednokolová ve všech oborech a kategoriích.
 
Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k datu zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu kategorie.
 
Soutěžící náležící dle věku do nižší kategorie může soutěžit v kategorii vyšší.
 
Soutěžící náležící dle věku do vyšší kategorie nesmí soutěžit v kategorii nižší.
 
Soutěžící se může přihlásit v daném oboru/hře na nástroj pouze do jedné kategorie.
 
Přihlašování
Přihláška
K přihlášení slouží elektronická přihláška, která bude aktivní od 1. listopadu 2023 (od 8:00 hodin). Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2024 (ve 12:00 hodin). Přihláška musí být vyplněna ve všech položkách.
Přijetí každé přihlášky bude do pěti dnů zpětně potvrzeno e-mailem probohemia@jsme.jko.cz .
(V případě, že neobdržíte potvrzení, ověřte si na uvedených kontaktech, zda byla přihláška doručena! Pozor – první informace z adresy info@jko.cz není potvrzení přijetí, je to oznámení o vytvoření nové přihlášky)
 
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku z kapacitních důvodů. U soutěžních oborů hra na cembalo, hra na varhany a hra na zobcovou flétnu je počet přijatých přihlášek omezen (viz podmínky jednotlivých oborů).
 
Povinné přílohy
Potvrzení o datu narození (vyberte: potvrzení školy, průkaz pojištěnce ZP, školní průkaz, občanský průkaz, cestovní doklad apod.). U oboru hra na cembalo se zařazení účastníků do soutěžních kategorií řídí podle ročníku studia hry na uvedený nástroj – viz podmínky. V tomto případě požadujeme potvrzení školy o ročníku studia v aktuálním školním roce.
 
Kopie dokladu o zaplacení soutěžního poplatku.
 
Tyto dokumenty je možné poslat jako přílohu přihlášky nebo e-mailem na adresu probohemia@jsme.jko.cz
Požadované údaje zpracováváme dle Zásad ochrany osobních údajů.
 
Požadované přílohy musí být zaslány do uzávěrky přihlášek, tedy do 31. 1. 2024.
Přílohy se nevracejí.
 
V případě, že přihláška nebude mít požadované náležitosti a přílohy, bude pořadatelem vyřazena.

Účastnický poplatek – účastníci z ČR
 
0. kategorie       800,-Kč
1. kategorie       800,-Kč
2. kategorie     1000,-Kč
3. kategorie     1200,-Kč
4. kategorie     1200,-Kč
 
Soutěžící z ČR uhradí soutěžní poplatek převodem na bankovní účet:
Československá obchodní banka, a.s.
Název účtu: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Číslo účtu: 373548933/0300
Variabilní symbol: 424 a datum narození v požadovaném tvaru (ddmmrr – pouze 6 číslic)
(příklad - nar. 1. 6. 2009 = v.s. 424010609)
 
Poplatek musí být uhrazen do uzávěrky přihlášek, tj. do 31. 1. 2024.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího.
 
Soutěžní poplatek je nevratný.
 
 
Účastnický poplatek – zahraničí
 
0. kategorie                 35 euro
1. kategorie                 35 euro
2. kategorie                 43 euro
3. kategorie                 52 euro
4. kategorie                 52 euro
Soutěžící ze zahraničí uhradí soutěžní poplatek převodem na bankovní účet:
Československá obchodní banka, a.s.
Název účtu: Janáčkova konzervatoř
IBAN: CZ14 0300 0000 0003 0227 1527
BIC/SWIFT
CEKOCZPP
Měna: EUR
 
Variabilní symbol: 424 a datum narození v požadovaném tvaru (ddmmrr – pouze 6 číslic)
(příklad -  nar. 1. 6. 2009 = v.s. 424010609)
 
Poplatek musí být uhrazen do uzávěrky přihlášek, tj. do 31. 1. 2024.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího.
 
Soutěžní poplatek je nevratný.
 
Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady si hradí soutěžící sami.


Hra na cembalo:
 
Kategorie                                                                                                        časový limit
 
1. kategorie:    Omezený věkový limit: 12 – 15 let                                                 7 – 9 min.
                        (2.stupeň ZUŠ, prima – kvarta hudebních gymnázií)          
                       
2. kategorie:    15 – 17 let nebo starší s doložením dokladu o studiu                     12 – 14 min.
                        v následujících stupních vzdělání:
                        ■1.-2. ročník konzervatoře,
                        ■ kvinta – sexta hudebního gymnázia
                        věková hranice: 24 let                                
                       
3. kategorie:    17 – 19 let nebo starší s doložením dokladu o studiu                     15 – 20 min.
                        v následujících stupních vzdělání:
                        ■ 3.-4. ročník Konzervatoří
                        ■ septima-oktáva hudebního gymnázia
                        ■ studenti obligátního cembala na konzervatoři
                        (5. ročník HLO klavír/varhany)
                        věková hranice: 24 let
                       
4. kategorie:    19 – 21 let nebo starší s doložením dokladu o studiu                     do 25  min.
                        v následujících stupních vzdělání:
                        ■ 5. - 6. ročník konzervatoří, 1. ročník hudebních VŠ
                        věková hranice: 24 let         
 
  
Soutěžní repertoár:
 
1. kategorie:    a) nejméně jedna skladba autora 18. století českého původu
                        b) volitelná skladba z období baroka
 
2. kategorie:    a) nejméně jedna skladba autora 18. století českého původu
                        b) skladba Johanna Sebastiana Bacha
                        c) skladba / skladby 17 století
 
3. kategorie:    a) nejméně jedna skladba autora 18. století českého původu
                        b) skladba Johanna Sebastiana Bacha
                        c) jedna skladba ve francouzském stylu 17. nebo 18. století
d) stylově kontrastní skladba (italský styl 17. století, anglická virginalová
    hudba, 20. století nebo současnost)
 
4. kategorie:    a) nejméně jedna skladba autora 18. století českého původu
                        b) skladba Johanna Sebastiana Bacha
                        c) skladba citového stylu (Carl Philipp Emanuel Bach, Wilhelm Friedemann Bach)
                            nebo
                            skladba pro cembalo Bohuslava Martinů
 
Hraní repetic není podmínkou.
                       
Příklady repertoáru (PDF)
 
Hra zpaměti NENÍ podmínkou. Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit.
Repertoár lze doplnit skladbou (skladbami) dle vlastního výběru do naplnění časového limitu, která (které) bude (budou) následovat až po skladbách v kategorii určených.
 
Soutěžící mohou hrát (vzhledem k časovému limitu) celé skladby nebo jen vybrané části (například jedna věta ze sonáty, jedna část suity), toto však nelze uplatnit u preludií a fug.
Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit.
 
Z časových důvodů je dán limit max. 15 soutěžících na každou kategorii. O přijetí rozhodne datum odeslání přihlášky. V případě, že se některá z kategorií nenaplní, může pořadatel zvýšit počet přijatých přihlášek v jiné kategorii.
Přijetí nebo nepřijetí přihlášky bude odesláno na e-mail uvedený v přihlášce.
 
Kontakt: Jiří Havrlant, email: jirka.havrlant@seznam.cz ; tel.: +420 731 371 376Hra na dechové nástroje žesťové
 
Soutěž v oboru hra na dechové nástroje žesťové je vypsána pro nástroje lesní roh, trubka, trombon, tenor/baryton/klapkový trombon, tuba. Každý nástroj v rámci jedné kategorie bude hodnocen zvlášť, tzn., že jsou hodnoceni vždy jen soutěžící hrající na stejný nástroj.  
 
Kategorie                      /                    časový limit:
 
1. kategorie:    do 12 let včetně          3 – 5 min.
2. kategorie:    do 15 let včetně          6 – 9 min.
3. kategorie:    do 18 let včetně          10 – 12 min.
4. kategorie:    do 21 let včetně          13 – 15 min.
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora v rozsahu minimálně třetiny časového limitu soutěžního vystoupení. Tato skladba bude provedena jako první.
Další repertoár na doplnění časového limitu je libovolný.
 
V případě 1. kategorie stačí jedna skladba českého autora v požadovaném časovém limitu.
Transkripce skladeb jsou přípustné. Hra zpaměti není podmínkou. Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.


Hra na varhany
 
Soutěž je určena ve 2. kategorii primárně pro umělecké školy základního stupně, ve 3. a 4. kategorii pro střední umělecké školy.


Kategorie                     /                     časový limit:
2. kategorie:    do 16 let včetně          10 – 15 min.
3. kategorie:    do 19 let včetně          16 – 20 min.
4. kategorie:    do 22 let včetně          21 – 25 min.
 
Soutěžní repertoár:
Soutěžní repertoár pro 2. kategorii musí obsahovat povinnou skladbu a dále libovolné skladby do časového limitu.
Soutěžní repertoár pro 3. a 4. kategorii musí obsahovat povinnou skladbu, jednu skladbu ve formě tria a dále libovolné skladby do časového limitu.


Povinné skladby:
2. kategorie: František Xaver Brixi: Seykorka (sbírka Skvosty varhanní hudby starých českých mistrů), vydavatelství Artthon / hrát pouze první repetici
 
3. kategorie: Antonín Dvořák – Fuga g moll z B 302, vydavatelství Bärenreiter 
 
4. kategorie: Leoš Janáček – Předehra (Tři skladby pro varhany), vydavatelství Český rozhlas 2019, editor Jan Hora 
 
Soutěžící si zajistí vlastního registrátora (preferujeme), který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám, nebo může požádat o registrátora.
 
Z časových důvodů je dán limit max. 30 soutěžících (v 2. kategorii 10, v 3. kategorii 12, v 4. kategorii 8).  O přijetí rozhodne datum odeslání přihlášky.
Přijetí nebo nepřijetí přihlášky bude odesláno na e-mail uvedený v přihlášce.


Hra na zobcovou flétnu:
 
Kategorie                      /                    časový limit:
 
1. kategorie:    do 12 let včetně          3 – 5 min.
2. kategorie:    do 15 let včetně          6 – 9 min.
3. kategorie:    do 18 let včetně          10 – 12 min.
4. kategorie:    do 21 let včetně          13 – 15 min.
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora. Transkripce skladeb jsou přípustné. Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit.
V příloze výběr z doporučených skladeb. (PDF)
 
Hlavní cenou pro vítěze každé kategorie je minimálně třicetiminutová (kategorie 1, 2) resp. čtyřicetiminutová (kategorie 3, 4) lekce na masterclass předsedy poroty Ashleyho Solomona dne 8.4. 2024 v sále B. Martinů JKO.
 
Pořadatel soutěže nezajišťuje doprovod. Soutěžící vystoupí se svým doprovodem, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
Účastníci budou mít k dispozici dvoumanuálové cembalo francouzského typu v rovnoměrně temperovaném ladění 415/440 Hz, spinet Lindholm 440 Hz, jednomanuálové cembalo italského typu v 1/5-koma středotónovém ladění 439 Hz, klavír naladěný na 442 Hz a elektronický klavír (Clavinovu) s adaptabilním laděním.
 
Z časových důvodů je dán limit max. 16 soutěžících na každou kategorii. O přijetí rozhodne datum odeslání přihlášky. V případě, že se některá z kategorií nenaplní, může pořadatel zvýšit počet přijatých přihlášek v jiné kategorii.
Přijetí nebo nepřijetí přihlášky bude odesláno na e-mail uvedený v přihlášce.


Zpěv:
 
Kategorie                   /                       časový limit:
 
0. kategorie:    do 8 let včetně             3 – 4 min.
1. kategorie:    do 11 let včetně           5 – 6 min
2. kategorie:    do 14 let včetně           7 – 8 min.
3. kategorie:    do 17 let včetně           9 – 10 min.
4. kategorie:    do 20 let včetně          11 – 12 min.

Soutěžní repertoár:
0. kategorie     libovolné písně odlišného charakteru

1. kategorie     libovolné písně odlišného charakteru, z toho 1 píseň českého autora

2. kategorie     2 lidové písně, z toho 1 píseň Leoše Janáčka ze sbírky Ukvalská lidová poesie v písních, dále 2 umělé písně

3. kategorie     píseň Bohuslava Martinů z cyklu Písničky na dvě stránky „Děvče z Moravy“
                       lidová píseň Leoše Janáčka ze sbírky Slezské písně
                       1 vokální skladba barokní
                       1 umělá vokální skladba autora českého klasicismu

4. kategorie     1 vokální skladba barokní, 1 vokální skladba českého klasicismu, 1 vokální skladba romantická, 1 vokální skladba 20. století ze země soutěžícího

Soutěžní skladby se zpívají neupravené, v originálních tóninách.
Repertoár lze doplnit skladbou (skladbami) dle vlastního výběru do naplnění časového limitu, která (které) bude (budou) následovat až po skladbách v kategorii určených.
Zpěv zpaměti je podmínkou.

Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.


Soutěžní řád:
 
Soutěžící ve všech oborech a kategoriích budou soutěžit v abecedním pořadí dle příjmení.
Pořadatel, nebo předseda poroty po dohodě s pořadatelem může z organizačních, nebo jiných závažných důvodů rozhodnout o změně soutěžního pořadí.
Soutěžící je povinen se dostavit v příslušném čase, uvedeném před zahájením soutěže, před příslušný sál, kde se soutěž koná.
Nedostaví-li se soutěžící k soutěžnímu vystoupení v odpovídajícím čase, je ze soutěže vyřazen. Předseda poroty může na návrh poroty nebo pořadatele v odůvodněném případě rozhodnout, že soutěžící může v soutěži pokračovat.
Soutěžící musí dodržet spodní hranici časového limitu. Jestliže soutěžící nedodrží spodní hranici časového limitu, bude diskvalifikován. Započítává se pouze čistý čas soutěžního repertoáru.
Pokud soutěžní vystoupení překročí horní hranici časového limitu, může být porotou ukončeno. To však nemá vliv na bodové hodnocení.
Předsedy porot, porotce a tajemníky jmenuje pořadatel soutěže.
Každý obor bude hodnotit příslušná odborná porota složená z předsedy a čtyř porotců. V případě velkého počtu přihlášených v oboru hra na dechové nástroje žesťové budou pracovat souběžně dvě poroty (1. porota – hra na lesní roh a trubku, 2. porota – hra na trombon, tenor/baryton/klapkový trombon a tubu).
Tajemníci nemají bodovací právo, náplň jejich práce má organizační charakter.
Poroty budou pracovat souběžně.
O celkovém umístění rozhoduje dosažený počet bodů.
Hodnocení jednotlivých vystoupení je od 1 – 25 bodů, přičemž porotce neboduje svého žáka nebo osobu blízkou a v případě, že neslyšel soutěžní výkon v celém rozsahu. Porota je usnášení schopná v minimálním počtu čtyř porotců.
Součet se dělí počtem bodujících porotců, dosažený průměr bodů se počítá na dvě desetinná místa.
Dále porota udělí v každé kategorii 1., 2. a 3. cenu a případně čestná uznání.
Soutěžící ocenění 1. cenou získávají titul laureáta.
V případě shody nebo těsného rozdílu počtu dosažených bodů může porota udělit cenu nebo čestné uznání více soutěžícím.
V případě, že nebude dosažen požadovaný bodový limit, nebo že soutěžní výkony nebudou odpovídající kvality, má porota právo cenu neudělit, případně absolutního vítěze nevyhlásit.
Všichni ocenění soutěžící obdrží diplom.
Předseda poroty v každém oboru vyhlásí po ukončení celé soutěže absolutního vítěze příslušného oboru. (V případě dechových nástrojů dřevěných určí každá porota jednoho absolutního vítěze.)  
Součástí této ceny je finanční odměna a povinná účast na nehonorovaném Koncertu vítězů 24. 4. 2024 v 11:00 hodin.
V rámci jednotlivých soutěžních oborů mohou být uděleny i speciální ceny pro konkrétní obor. Ty budou případně zveřejněny v soutěžním katalogu
Případné neshody řeší pověřený zástupce pořadatele.
Rozhodne-li porota, že soutěžící porušil závažným způsobem podmínky soutěže nebo soutěžní řád, bude ze soutěže vyloučen.
Tyto zásady jsou závazné pro všechny poroty.
Soutěžní vystoupení ve všech kategoriích jsou veřejná.
Při veřejné produkci je hra z kopie notového materiálu v rozporu s autorským zákonem a soutěžící na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.
 
 
Souhlas:
 
Podáním přihlášky a účastí v soutěži dává přihlašovaný (nebo zákonný zástupce přihlašovaného) souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v soutěži, s pořizováním audiovizuální dokumentace a fotodokumentace soutěžního, případně i koncertního vystoupení a jeho následného využití pro prezentaci či propagaci soutěže.
Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.
Pořizování jiných audiovizuálních záznamů není dovoleno.
Podmínky soutěže a soutěžní řád jsou vydány v českém, polském a anglickém jazyce.
V případě sporu platí jako autentický text český.
 
Odeslání přihlášky do soutěže je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v soutěži, se soutěžními podmínkami a soutěžním řádem.
 
Dokument ke stažení ZDE