Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

27.5.2024 / Přihlášení

Pro Bohemia 2024 - Warunki i Regulamin konkursu

22. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Muzycznej w zakresie gry na klawesynie, gry na instrumentach dętych blaszanych, gry na organach, gry na flecie prostym oraz śpiew

Warunki konkursu:
 
Konkurs odbędzie się w dniach 4 – 7 kwietnia 2024 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.
 
Organizator konkursu: Janáčkova konzervatoř w Ostrawie, organizacja użyteczności publicznej
 
Konkurs jest otwarty w dyscyplinach: gra na klawesynie, gra na instrumentach dętych blaszanych, gra na organach, gra na flecie prostym i śpiew.
 
Konkurs ma jeden etap we wszystkich dyscyplinach i kategoriach.
 
Uczestnik zgłoszony do danej kategorii nie może w dniu rozpoczęcia konkursu przekroczyć maksymalnej granicy wieku dla kategorii.
 
Uczestnik  przynależący według wieku do niższej kategorii może startować w wyższej kategorii.
 
Uczestnik należący do wyższej kategorii nie może startować w niższej kategorii.
 
Startujący może zgłaszać się w danej specjalności / grze na instrumencie tylko w jednej kategorii.


Zgłoszenie
 
Uczestnik powinien wysłać wypełnione zgłoszenie elektronicznie, będzie ono aktywne od 1 listopada 2023 (od godziny 8:00) Ostateczny termin oddawania zgłoszeń jest 31 stycznia 2024 (o godzine 12:00). Wniosek musi być wypełniony we wszystkich punktach.
Odbiór każdego zgłoszenia zostanie ponownie potwierdzony do pięciu dni emailem probohemia@jsme.jko.cz . (Jeśli nie otrzymają państwo potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie pod wymienionymi kontaktami, czy zgłoszenie zostało doręczone!
Uwagapierwsza informacja z adresu info@jko.cz nie jest potwierdzeniem przyjęcia, jest to tylko powiadomienie o utworzeniu nowego zgłoszenia)
 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia z powodu braku miejsc!Liczba przyjętych zgłoszeń jest ograniczona na konkursy gry na klawesynie, gry na organach i gry na flecie prostym (patrz warunki poszczególnych dyscyplin).

Wymagane załączniki
Kopia dokumentu wskazującego datę urodzenia (wybierz: zaświadczenie szkoły, kopia karty ubezpieczenia, legitymacji szkolnej, dowód osobisty, paszport, itp.).
W przypadku gry na klawesynie o zakwalifikowaniu uczestników do kategorii konkursowych decyduje rok nauki gry na tym instrumencie - patrz regulamin. W takim przypadku wymagamy potwierdzenia ze szkoły o roku studiów w bieżącym roku szkolnym.
 
Kopia zaswiadczenia o wniesieniu opłaty startowej.

Dokumenty te można wysłać jako załącznik do zgłoszenia lub przez e-mail na adres probohemia@jsme.jko.cz
Państwa dane przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności.
Wymagane załączniki muszą zostać wysyłane do dnia 31 stycznia 2024.
Załączników nie oddajemy.
 
Jeśli zgłoszenie i załączniki nie posiadają wymaganych informacji, to nie zostaną zaakceptowane przez organizatora.

 Opłata za uczestnictwo - uczestnicy z Czech
 
0. kategoria:           800,-Kč
1. kategoria:           800,-Kč
2. kategoria:           1000,-Kč
3. kategoria:           1200,-Kč
4. kategoria:           1200,-Kč
 
Uczestnicy z Czech zapłacą opłatę przelewem:
Československá obchodní banka, a.s.
Nazwa konta: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Numer konta: 373548933/0300
Symbol zmienny: 424 i data urodzenia (ddmmrr – tylko 6 numerów)
(př. nar. 1. 6. 2009 = v.s. 424010609)
 
Opłatę należy wnieść przed upływem terminu składania zgłoszeń, do 31. 1. 2024.
W polu tekstowym opłaty należy podać nazwisko uczestnika konkursu.  
 
Opłata za udział w konkursie nie podlega zwrotowi.


Opłata za uczestnictwo - uczestnicy z zagranicy
 
w kategorii 0        35 euro
w kategorii 1        35 euro
w kategorii 2        43 euro
w kategorii 3        52 euro
w kategorii 4        52 euro
Uczestnicy z zagranicy zapłacą opłatę przelewem:
 
Waluta: EUR
Nazwa: JANACKOVA KONZERVATOR
IBAN: CZ14 0300 0000 0003 0227 1527
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
Symbol wariabilny: 424 oraz data urodzenia uczestnika w formacie – ddmmrr (tylko 6 numerów)
(przyklad: 1. 6. 2009 = v.s. 424010609)
 
Opłatę należy wnieść przed upływem terminu składania zgłoszeń, do 31. 1. 2024.
W polu tekstowym opłaty należy podać nazwisko uczestnika konkursu.  
 
Opłata za udział w konkursie nie podlega zwrotowi.
 
Wszystkie koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają sami.


Gra na klawesynie

Kategorie                                                                /                                   Limit czasowy
1. kategoria:           Ograniczony limit wieku: 12 – 15 lat                                 7 – 9 min.
                              (2.stopień szkoły podstawowej prima – kwarta
                              gimnazjów muzycznych) 

2. kategoria:          15 – 17 lat lub starszy z dowodem dokumentu                    12 – 14 min.
                              potwierdzającego studia w następujących poziomach
                              edukacji:
                               ■ 1. - 2. rok studia w /konserwatorium
                               ■ piąta – szósta klasa gimnazjum muzycznego
                               Limit wieku: 24 lat

3. kategoria:           17 – 19 lat lub starszy z dowodem dokumentu                   15 – 20 min.
                               potwierdzającego studia w następujących poziomach
                               edukacji:
                               ■ 3. - 4. rok stuidia konserwatorium
                               ■ siódma, ósma klasa gimnazjum muzycznego
                               ■ obowiązkowi studenci klawesynu w konserwatorium                               
                              (5. klasa, kierunek główny pianino/organy )
                              Limit wieku: 24 lata


4. kategoria:           19 – 21 lat lub starszy z dowodem dokumentu                   max 25 min.
                               potwierdzającego studia w następujących poziomach
                               edukacji: 
                               ■ 5. - 6. rok studia konserwatorium,
                               ■ 1. rok studia Akademii Muzycznej/ Uniwersytetu Muzycznego
                               Limit wieku: 24 lata

Repertuar konkursu:
 
1. kategoria:          a) min. 1 kompozycja autora pochodzenia czeskiego z XVIII wieku
                              b) dowolne kompozycje z epoki barokowej 

2. kategoria:          a) min. 1 kompozycja autora pochodzenia czeskiego z XVIII wieku
                              b) kompozycja Jana Sebastiana Bacha
                              c) kompozycja/e z XVII wieku

3. kategoria:          a) min. 1 kompozycja autora pochodzenia czeskiego z XVIII wieku
                              b) kompozycja Jana Sebastiana Bacha
                              c) jedna kompozycja w stylu francuskim z XVII lub XVIII wieku
                              d) kompozycja stylistycznie kontrastująca (styl włoski XVII wieku,                                                                 
                                  muzyka angielska dla viriginal, utwor XX wieku lub współczesny)

4.kategoria:            a) min. 1 kompozycja autora pochodzenia czeskiego z XVIII wieku
                               b) kompozycja Jana Sebastiana Bacha
                               c) Kompozycja w Empfindsammer Stil (Carl Philipp Emanuel Bach,                                                           
                                   Wilhelm Friedemann Bach)
                                   Lub
                                   kompozycja na klawesyn Bohuslava Martinů.

Odtwarzanie powtórek nie jest wymagane.

Przykłady repertuaru (PDF)

Gra z pamięci nie jest wymagana. We wszystkich kategoriach obowiązuje limit czasu. Repertuar można uzupełnić o utwór (y) dowolny do wyczerpania limitu czasu, który będzie następował po utworach z określonej kategorii.
 
Uczestnicy mogą zagrać (ze względu na limit czasowy) całe utwory lub tylko wybrane części (np. jedną część sonaty, jedną część suity), ale to nie dotyczy preludiów i fug (np. J.S.Bacha)
We wszystkich katogoriach należy dotrzymać limit czasowy.
 
Ze względu na ograniczenia czasowe obowiązuje limit 15 úczestników w każdej kategorii. O przyjęciu decyduje data wysłania wniosku. W przypadku niewypełnienia jednej z kategorii organizator może zwiększyć liczbę przyjętych zgłoszeń w innej kategorii.
Akceptacja lub odrzucenie wniosku zostanie przesłane na adres e-mail wskazany we wniosku.
 
Kontakt: Jiří Havrlant, email: jirka.havrlant@seznam.cz ; tel.: +420 731 371 376


Gra na instrumentach dętych blaszanych:
 
Konkurs w dyscyplinie instrumentów dętych blaszanych dotyczy następujących instrumentów: waltornia, trąbka, puzon, tenor / baryton / damper puzon, tuba. Każdy instrument w ramach jednej kategorii będzie oceniany oddzielnie, to znaczy, że będą oceniani uczestnicy konkursu grający na tym samym instrumencie.
 
Kategorie:                           /                         Limit czasowy
1. kategoria:           do 12 lat włącznie                  3 – 5 min.
2. kategoria:           do 15 lat włącznie                  6 – 9 min.
3. kategoria:           do 18 lat włącznie                  10 – 12 min.
4. kategoria:           do 21 lat włącznie                  13 – 15 min. 
 
Repertuar konkursowy musi zawierać jeden utwór czeskiego kompozytora w zakresie co najmniej jednej trzeciej limitu występu konkursowego. Utwór ten zostanie wykonany w kolejności  jako pierwszy.
Dodatkowy repertuar uzupełniający limit czasowy jest dowolny.
 
W przypadku I kategorii wystarczy jedna kompozycja czeskiego autora w wymaganym terminie.
Dozwolone są transkrypcje utworów. Gra z pamięci nie jest wymagana.
We wszystkich katogoriach należy dotrzymać limit czasowy.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.


Gra na organach:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia,
w III i IV kategorii dla średnich szkół artystycznych. 
 
Kategorie                            /                             Limit czasowy
2. kategoria:           do 16 lat włącznie                  10 – 15 min.
3. kategoria:           do 19 lat włącznie                  16 – 20 min.
4. kategoria:           do 22 lat włącznie                  21 – 25 min.
 
Repertuar konkursowy:
Repertuar konkursowy dla 2. kategorii musi zawierać utwór obowiązkowy oraz dowolne utwory, które zmieszczą się w ramach limitu czasowego.
Repertuar konkursowy dla 3. i 4. kategorii musi zawierać utwór obowiązkowy, jeden utwór w formie tria oraz dowolne utwory, które zmieszczą się w ramach limitu czasowego.


Utwory obowiązkowe: 
2. kategoria: František Xaver Brixi: Seykorka zbiór Skvosty varhanní hudby starých českých mistrů), Wydawnictwo Artthon /
odtwórz tylko pierwszą powtórkę
 
3. kategoria: Antonín Dvořák – Fuga g moll z B 302, Wydawnictwo Bärenreiter 
 
4. kategoria: Leoš Janáček –Preludium (Tři skladby pro varhany), Wydawnictwo Český rozhlas 2019, editor Jan Hora 
 
Uczestnik konkurzu zapewnia własnego rejestratora (preferujemy), który sam pokrywa wszystkie koszty podróży i zakwaterowania, lub może ubiegać się o rejestratora.
 
Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 uczestników (w 2. kategorii 10, w 3. kategorii 12, w 4. kategorii 8). Decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Akceptacja lub nieprzyjęcie formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane na e-mail określony w formularzu zgłoszenia.
 
We wszystkich katogoriach należy dotrzymać limit czasowy.
 

Gra na flecie prostym
 
Kategorie                              /                            Limit czasowy
1. kategoria:           do 12 lat włącznie                  3 – 5 min.
2. kategoria:           do 15 lat włącznie                  6 – 9 min.
3. kategoria:           do 18 lat włącznie                  10 – 12 min.
4. kategoria:           do 21 lat włącznie                  13 – 15 min. 
 

Repertuar konkursowy musi zawierać jeden utwór czeskiego kompozytora.
Transkrypcje są dozwolone.
We wszystkich katogoriach należy dotrzymać limit czasowy.

W załączniku wybór polecanych utworów. (PDF) – dokument do pobrania 
Nagrodą główną dla zwycięzcy każdej kategorii jest min. trzydzieści minut (kategoria 1, 2) lub czterdziestominutowa (kategoria 3, 4) lekcja na kursie mistrzowskim przewodniczącego jury Ashleya Solomona w dniu 8.4. 2024 w sali B. Martinů JKO.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu. Uczestnik wystąpi ze własnym akompaniamentem, który sobie pokryje wszelkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
Uczestnicy konkursu będą mieli do dyspozycji dwa ręczne klawesyny typu francuskiego w strojeniu 415/440 Hz, Lindholm spinet 440 Hz, jednomanuałowy klawesyn w stylu włoskim w tonie środkowym 1/5 przecinka 439 Hz, fortepian dostrojony do 442 Hz i elektroniczny fortepian Clavinova z adaptacyjnym tuningiem.
 
Ze względu na ograniczenia czasowe obowiązuje limit 16 úczestników w każdej kategorii. O przyjęciu decyduje data wysłania wniosku. W przypadku niewypełnienia jednej z kategorii organizator może zwiększyć liczbę przyjętych zgłoszeń w innej kategorii.
Akceptacja lub odrzucenie wniosku zostanie przesłane na adres e-mail wskazany we wniosku.
 
Akceptacja lub nieprzyjęcie formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane na e-mail określony w formularzu zgłoszenia.
 

Śpiew:
 
Kategorie                             /                      Limit czasowy
0. kategoria:           do 8 lat włącznie          3 – 4 min.
1. kategoria:           do 11 lat włącznie        5 – 6 min.
2. kategoria:           do 14 lat włącznie        7 – 8 min.
3. kategoria:           do 17 lat włącznie        9 – 10 min.
4. kategoria:           do 20 lat włącznie       11 – 12 min.
Repertuar konkursowy:
 
0. kategoria            pieśni o różnym charakterze
 
1. kategoria             pieśni o różnym charakterze, z tego jedna pieśń czeskiego autora
 
2. kategoria             2 pieśni ludowe, w tym 1 pieśń Leoša Janaczka ze zbioru Ukvalská lidová
                                poesie v písních oraz co najmniej dwie pieśni nieludowe
 
3. kategoria             pieśń Bohuslava Martinů ze zbioru Písničky na dvě stránky „Děvče z Moravy“
                                pieśń ludowa Leoša Janaczka ze zbioru Slezské písně / Silesian Songs,
                               1 utwór wokalny z okresu baroku,
                               1 utwór kompozytora czeskiego klasycyzmu
 
4. kategoria            1 utwór wokalny z okresu baroku, jeden utwór wokalny okresu czeskiego klasycyzmu,
                               jeden utwór wokalny okresu romantyzmu,
                               jeden utwór wokalny XX wieku z rodzinnego kraju uczestnika.

Utwory są śpiewane bez dodatkowych poprawek, w oryginalnych tonacjach.
Repertuar konkursowy może zostać dopełniony do limitu czasowego dowolnym utworem, który może zostać wykonywany w kolejności po wskazanych utworach w danej kategorii.
Utwory należy śpiewać z pamięci.
 
We wszystkich katogoriach należy dotrzymać limit czasowy.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 

Regulamin konkursu:
 
Uczestnicy we wszystkich dyscyplinach i kategoriach rywalizować będą w porządku alfabetycznym według nazwiska.
 
Organizator lub przewodniczący jury w porozumieniu z organizatorem może ze względów organizacyjnych lub innych poważnych powodów podjąć decyzję o zmianie kolejności uczestników.
 
Uczestnik konkursu zobowiązany jest do stawienia się w odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem konkursu do właściwej sali, gdzie odbywa się konkurs.
 
Jeżeli uczestnik konkursu nie pojawi się na konkursie w odpowiednim czasie, zostanie wykluczony z konkursu. Przewodniczący jury może na wniosek jury w uzasadnionym przypadku zdecydować, że uczestnik może nadal brać udział w konkursie.
 
Gra uczestnika konkursu musi być zgodna z dolnym końcem limitu czasu.
Jeśli uczestnik nie dotrzyma dolnej granicy limitu czasu, będzie dyskwalifikowany. Liczy się tylko czysty czas repertuaru konkursowego.
 
Jeśli występy konkursowe przekroczą górną granicę limitu czasu, jury może zakonczyć występ czestnika. To nie ma wpływu na liczbę punktów konkursowych i ostateczny wynik.
Przewodniczący i członkowie jury są powoływani przez organizatora.
 
Każdą dyscyplinę ocenia odpowiednie jury złożone z przewodniczącego, czterech sędziów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w zakresie gry na instrumentach dętych blaszanych będą pracować jednocześnie dwie komisje (1 jury – trąbka, waltornia, 2 jury – puzon, tenor / baryton / damper puzon, tuba).
 
Sekretarze nie mają prawa przyznawania punktów, ich praca ma charakter organizacyjny.
 
Jury będzie  pracować równolegle.
 
O zajęciu miejsca decyduje liczba uzyskanych punktów.
 
Ocena poszczególych występów jest od 1 do 25 punktów. Jurorzy nie przyznają punktów swoim uczniom lub osobom bliskim oraz uczestnikom, u których nie słyszeli całości występu konkursowego.  
 
Suma jest dzielona przez liczbę punktujących sędziów, osiągnięty średni wynik oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.
 
Uczestnik, który otrzyma 1. nagrodę, otrzymuje również tytuł laureata.
 
Ponadto jury przyznaje w każdej kategorii 1., 2. i 3. nagrodę oraz, w stosownych przypadkach, wyróżnienie.
 
W przypadku remisu lub niewielkiej różnicy punktów jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie większej liczbie uczestników.
 
W przypadku nieosiągnięcia pożądanego limitu punktów lub w przypadku, kiedy interpretacje utworu nie są na odpowiednim poziomie, jury ma prawo do nieprzyznania nagrody lub nie ogłoszenia absolutnego zwycięzcy.
 
Wszyscy laureaci otrzymają dyplom.
 
Przewodniczący jury ogłosi absolutnego zwycięzcę w każdej dyscyplinie. (W przypadku instrumentów dętych blaszanych każde jury wyłoni jednego absolutnego zwycięzcę)
Częścią nagrody jest nagroda finansowa, a nagrodzony ma obowiązek wystąpić bez wynagrodzenia na Koncercie Laureatów 24. 4. 2024 o godzinie 11:00.
 
Nagrody specjalne dla danej dziedziny mogą być przyznane również w ramach poszczególnych dziedzin konkursu. Zostaną one opublikowane w katalogu konkursowym
 
Wszelkie spory rozwiązuje wyznaczony przedstawiciel organizatora.
 
Jeśli jury uzna, że uczestnik konkursu poważnie naruszył warunki konkursu lub regulamin konkursu, może zostać wykluczony z konkursu.
 
Zasady te są wiążące dla wszystkich jurorów.
 
Występy konkursowe we wszystkich kategoriach są otwarte dla publiczności.
 
Gra z ksera materiału muzycznego podczas publicznych występów jest naruszeniem praw autorskich i uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne sankcje prawne.
 
 
Zgoda:
Poprzez podanie zgłoszenia i udział w konkursie daje uczestnik (lub opiekun prawny) organizatorom zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z jego udziałem w konkursie na przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej podczas konkursu oraz ewentualnych występów koncertowych i późniejszego wykorzystania do prezentacji lub promowania konkursu.
 
Praw autorskich dotyczących sporządzenia zapisu audiowizualnego nie można dochodzić.


Sporządzanie innych zapisów audiowizualnych nie jest dozwolone.
 
Warunki Konkursu oraz Regulamin Konkursu są publikowane w języku czeskim, angielskim i polskim.
W przypadku sporu zobowiązujący jest tekst czeski.
 
Wysłanie zgłoszenia do konkursu stanowi akceptację,  zgodę z przetwarzaniem danych osobowych w związku z jego udziałem w konkursie, warunków i zasad konkursowych.
 
 
Dokument do pobrania TUTAJ