Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Ochrana osobních údajů

Obecná ustanovení

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, se sídlem Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 00602078, jako správce osobních údajů (dále také  "správce" nebo „JKO“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, dle kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjetků údajů a době jejich uchování
 • JKO zpracovává osobní údaje pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud JKO zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od JKO informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným JKO;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané JKO jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných JKO, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů JKO;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a JKO;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 
Svá práva vůči JKO můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jímž je společnost Moore Advisory CZ s.r.o., IČO: 09692142, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka, e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz, telefon: 734 647 701.

 

Zvláštní ustanovení
Informace o zpracování osobních údajů poskytnutých v rámci DVPP, přípravných kurzů, soutěže Pro Bohemia Ostrava a rezervace míst na kulturní akce JKO

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, zpracovává pro účely:

a) vzdělávání v rámci DVPP,
b) vzdělávání v rámci přípravných kurzů a konzultace,
c) účasti v mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia Ostrava,
d) rezervace míst v sále Leoše Janáčka na koncerty, představení a jiné kulturní akce JKO
 
osobní údaje v tomto rozsahu: jméno a příjmení, adresa, datum narození, místo narození, e-mailová adresa, telefonní kontakt.
 
 • ad a) Jméno, příjmení, datum a místo narození je nutné zpracovat pro účely vystavení osvědčení o absolvování vzdělávací akce v systému DVPP dle akreditace MŠMT; E-mailová adresa či telefonní kontakt se zpracovávají pro případ oznámení změny termínu vzdělávací akce nebo jiných skutečností se vzdělávací akcí související.
 • ad b) E-mail je nutné zpracovat za účelem komunikace s přihlášeným před započetím přípravných kurzů z důvodu zaslání bližších informací o dané akci.
 • ad c) Jméno, příjmení a datum narození je nutné zpracovat za účelem správného zařazení přihlášky do příslušné soutěžní kategorie, která má daný věkový limit. E-mail a adresa účastníka soutěže se zpracovává pro potřeby kontaktu s účastníkem před nebo po soutěži (předávání cen, účast na koncertu vítězů apod.).
 • ad d) Pro účely rezervace místa se zpracovávají pouze tyto údaje: jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. 
 
Uvedené osobní údaje jsou Janáčkovou konzervatoří v Ostravě, příspěvkovou organizací uchovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 1 roku od ukončení akce.

Vyplněním přihlášky na akci či rezervačního formuláře udělujete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, čímž zároveň může dojít ke zrušení Vaší účasti na vzdělávací akci nebo soutěži.