Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

27.5.2024 / Přihlášení

Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., lze získat na sekretariátě ředitelky u slečny Nicoly Supíkové, a to buď osobně, elektronicky na info@jko.cz nebo písemně na adrese sídla školy.

Postup při poskytování informací včetně sazebníku úhrad je uveden v příloze č. 4 níže.

Právní předpisy, kterými se škola při své činností řídí, jsou uvedeny v příloze č. 5 níže.

Stížnosti a oznámení o protiprávním jednání lze podat dle postupu uvedeného ve směrnici č. 23 zveřejněné níže jako Stížnosti, oznámení.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna jejich zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele:

https://www.msk.cz/kraj/prispevkove_org/rozpocet_navrh.html?ic=00602078 

Inspekční zpráva

zpráva ČŠI 2023

Zřizovací listina

Dokument o založení a činnosti školy

Org. schéma

Organizační schéma školy

Výroční zpráva - info

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák.č. 106/1999 Sb.

Postup: příl.č. 4

Postup při poskytování informací

Seznam: příl.č. 5

Seznam právních předpisů, jimiž se škola řídí

Stížnosti, oznámení

Podávání stížností a oznámení, způsob přijetí a vyřízení, ochrana oznamovatelů