Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

2.12.2022 / Přihlášení

Pro Bohemia 2022 - Soutěžní podmínky

Pro Bohemia Ostrava 2022 – 20. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na dechové nástroje žesťové, hra na klavír a zpěv
 

Podmínky soutěže:
 
Soutěž bude probíhat ve dnech 7. – 10. dubna 2022 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
Pořadatelem soutěže je Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace.

Soutěž se vypisuje pro obory: hra na dechové nástroje žesťové, hra na klavír a zpěv.

Soutěž je jednokolová ve všech oborech a kategoriích.

Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k datu zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu kategorie.

Soutěžící náležící dle věku do nižší kategorie může soutěžit v kategorii vyšší.

Soutěžící náležící dle věku do vyšší kategorie nesmí soutěžit v kategorii nižší.

Soutěžící se může přihlásit v daném oboru/hře na nástroj pouze do jedné kategorie.
 
 
Přihlašování

Přihláška
K přihlášení slouží elektronická přihláška, která bude aktivní od 1. listopadu 2021 (od 8:00 hodin). Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2022  15. února 2022 (v 12:00 hodin). Přihláška musí být vyplněna ve všech položkách.
Přijetí každé přihlášky bude zpětně potvrzeno. (V případě, že do tří dnů neobdržíte potvrzení, ověřte si na uvedených kontaktech, zda byla přihláška doručena!)
 
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku z kapacitních důvodů.
 
Povinné přílohy
Potvrzení o datu narození (potvrzení školy, průkaz pojištěnce ZP, školní průkaz, občanský průkaz, cestovní doklad, kopie rodného listu apod.). Tyto dokumenty je možné poslat jako přílohu přihlášky nebo e-mailem na adresu probohemia@jsme.jko.cz
Požadované údaje zpracováváme dle Zásad ochrany osobních údajů.
 
Kopie dokladu o zaplacení soutěžního poplatku.
 
Požadované přílohy musí být zaslány do uzávěrky přihlášek, tedy do 31. 1. 2022.
Přílohy se nevracejí.
V případě, že přihláška nebude mít požadované náležitosti a přílohy, nebude pořadatelem přijata.
 
Účastnický poplatek
 
0. kategorie    500,-Kč
1. kategorie    500,-Kč
2. kategorie    800,-Kč
3. kategorie    1000,-Kč
4. kategorie    1000,-Kč
 
Soutěžící z ČR uhradí soutěžní poplatek převodem na bankovní účet:
Československá obchodní banka, a.s.
Název účtu: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Číslo účtu: 373548933/0300
Variabilní symbol: 420 a datum narození v požadovaném tvaru (ddmmrr)
 
Poplatek musí být uhrazen do uzávěrky přihlášek, tj. do 31. 1. 2022 15. 2. 2022.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího.
 
Soutěžní poplatek je nevratný.
 
Zahraniční soutěžící uhradí soutěžní poplatek v hotovosti v CZK na sekretariátu soutěže při prezenci, před zahájením soutěže. Datum a hodina zahájení prezence bude zveřejněna na webových stránkách soutěže nejpozději 25. 3. 2022.
 
Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady si hradí soutěžící sami.
 
Obory, kategorie, časové limity, repertoár:
 
Hra na dechové nástroje žesťové
 
Soutěž v oboru hra na dechové nástroje žesťové je vypsána pro nástroje lesní roh, trubka, trombon, tenor/baryton/klapkový trombon, tuba. Každý nástroj v rámci jedné kategorie bude hodnocen zvlášť, tzn, že jsou hodnoceni vždy jen soutěžící hrající na stejný nástroj.  
 
Kategorie / časový limit:
 
1. kategorie:   do 12 let včetně          3 – 5 min
2. kategorie:   do 15 let včetně          6 – 9 min.
3. kategorie:   do 18 let včetně          9 – 12 min.
4. kategorie:   do 21 let včetně          12 – 15 min.
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora v rozsahu minimálně třetiny časového limitu soutěžního vystoupení. Tato skladba bude provedena jako první. Transkripce skladeb jsou přípustné. Hra zpaměti není podmínkou. Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit.
 
Ve 4. kategorii oboru hra na trubku je povinná skladba Bohuslava Martinů: Sonatina pro trubku a klavír.
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
 
 
Obor hra na klavír:
 
Kategorie / časový limit
 
0. kategorie:   do 8 let včetně               4 – 6 min.
1. kategorie:   do 11 let včetně             6 – 9 min.
2. kategorie:   do 14 let včetně          10 - 14 min.  
3. kategorie:   do 17 let včetně          15 - 17 min.  
 
Soutěžní repertoár:
0. a 1. kategorie: - nejméně jedna skladba z období českého klasicismu
                            - nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období
 
2. kategorie:  - nejméně jedna skladba z období českého klasicismu
                      - nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období
 
3. kategorie:   - povinná skladba: Bohuslav Martinů – Etudy a polky (výběr jedné skladby)
                       - nejméně jedna závažná skladba českého klasicismu
                       - nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období
 
Hra zpaměti je podmínkou. Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit. Repertoár lze doplnit skladbou dle vlastního výběru do naplnění časového limitu, která bude hrána po skladbách dané kategorie.
 
  
Obor zpěv:
 
Kategorie / časový limit:
 
0. kategorie:   do 8 let včetně             3 – 4 min.
1. kategorie:   do 11 let včetně           4 – 6 min
2. kategorie:   do 14 let včetně           6 – 8 min.
3. kategorie:   do 17 let včetně          8 – 10 min.
4. kategorie:   do 20 let včetně        10 – 12 min.
 
Soutěžní repertoár:
0. kategorie    libovolné písně odlišného charakteru
1. kategorie    libovolné písně odlišného charakteru, z toho 1 píseň českého autora
2. kategorie    2 lidové písně, z toho 1 píseň v úpravě Leoše Janáčka, dále 2 umělé písně
3. kategorie    píseň Bohuslava Martinů ze sbírky Písničky na dvě stránky,lidová píseň Vítězslava Nováka ze sbírky Slovenské spevy, 1 vokální skladba barokní, 1 umělá vokální skladba autora českého klasicismu
4. kategorie    1 vokální skladba barokní, 1 vokální skladba českého klasicismu, 1 vokální skladba romantická, 1 vokální skladba 20. století ze země soutěžícího

Soutěžní skladby se zpívají neupravené, v originálních tóninách.
Soutěžní repertoár je možné doplnit do časového limitu libovolnou skladbou, která však bude provedena až po skladbách v kategorii určených. Zpěv zpaměti je podmínkou.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
 
Soutěžní řád:
 
Soutěžící ve všech oborech a kategoriích budou soutěžit v abecedním pořadí dle příjmení.

Pořadatel, nebo předseda poroty, po dohodě s pořadatelem může z organizačních, nebo jiných závažných důvodů rozhodnout o změně soutěžního pořadí.

Soutěžící je povinen se dostavit v příslušném čase, uvedeným před zahájením soutěže, před příslušný sál, kde se soutěž koná.

Nedostaví-li se soutěžící k soutěžnímu vystoupení v odpovídajícím čase, je ze soutěže vyřazen. Předseda poroty může na návrh poroty nebo pořadatele v odůvodněném případě rozhodnout, že soutěžící může v soutěži pokračovat.

Soutěžící musí dodržet spodní hranici časového limitu. Jestliže soutěžící nedodrží spodní hranici časového limitu, bude diskvalifikován. Započítává se pouze čistý čas soutěžního repertoáru.

Pokud soutěžní vystoupení překročí horní hranici časového limitu, může být porotou ukončeno. To však nemá vliv na bodové hodnocení.

Každý obor bude hodnotit příslušná odborná porota složená z předsedy, čtyř, pěti nebo šesti porotců a tajemníka. V případě velkého počtu přihlášených v oboru hra na dechové nástroje žesťové budou pracovat souběžně dvě poroty (1. porota – hra na lesní roh a trubku, 2. porota – hra na trombon, tenor/baryton/klapkový trombon, a tubu).

Tajemníci nemají bodovací právo, náplň jejich práce má organizační charakter.

Předsedy porot, porotce a tajemníky jmenuje pořadatel soutěže.

Poroty budou pracovat souběžně.

O celkovém umístění rozhoduje dosažený počet bodů.

Hodnocení jednotlivých vystoupení je od 1 – 25 bodů, přičemž porotce neboduje svého žáka nebo osobu blízkou a v případě, že neslyšel soutěžní výkon v celém rozsahu. Porota je usnášení schopná v minimálním počtu čtyř porotců, v případě sedmičlenné poroty v minimálním počtu šesti porotců.

Součet se dělí počtem bodujících porotců, dosažený průměr bodů se počítá na dvě desetinná místa.

Předseda poroty v každém oboru vyhlásí absolutního vítěze příslušného oboru. Součástí této ceny je finanční odměna a povinná účast na nehonorovaném Koncertu vítězů. Datum koncertu bude do zahájení soutěže přesně stanoveno.

Dále porota udělí v každé kategorii 1., 2. a 3. cenu a případně čestná uznání.

Soutěžící ocenění 1. cenou získávají titul laureáta.

V případě shody nebo těsného rozdílu počtu dosažených bodů může porota udělit cenu nebo čestné uznání více soutěžícím.

V případě, že nebude dosažen požadovaný bodový limit, nebo že soutěžní výkony nebudou odpovídající kvality, má porota právo cenu neudělit, případně absolutního vítěze nevyhlásit.

Všichni ocenění soutěžící obdrží diplom.

Případné neshody řeší pověřený zástupce pořadatele.

Rozhodne-li porota, že soutěžící porušil závažným způsobem podmínky soutěže, nebo soutěžní řád, bude ze soutěže vyloučen.

Tyto zásady jsou závazné pro všechny poroty.

Soutěžní vystoupení ve všech kategoriích jsou veřejná.

Při veřejné produkci je hra z kopie notového materiálu v rozporu s autorským zákonem a soutěžící na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.
 
Souhlas:
Podáním přihlášky a účastí v soutěži dává přihlašovaný (nebo zákonný zástupce přihlašovaného) souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v soutěži, s pořizováním audiovizuální dokumentace a fotodokumentace soutěžního, případně i koncertního vystoupení a jeho následného využití pro prezentaci či propagaci soutěže.
Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.
Pořizování jiných audiovizuálních záznamů není dovoleno.
Podmínky soutěže a soutěžní řád jsou vydány v českém, polském a anglickém jazyce.
V případě sporu platí jako autentický text český.
 
Odeslání přihlášky do soutěže je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v soutěži, se soutěžními podmínkami a soutěžním řádem.
 
Dokument ke stažení ZDE