Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

2.12.2021 / Přihlášení

Pro Bohemia Ostrava 2022

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje 20. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2022 v oborech hra na dechové nástroje žesťové, hra na klavír a zpěv.
 
Soutěž se uskuteční ve dnech 7. - 10. dubna 2022 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

 
V případě, že ze závažného důvodu nebude možné uskutečnit soutěž prezenční formou, bude organizace soutěžních vystoupení převedena do on-line formy.
 
Tato skutečnost, včetně upřesnění technických podmínek a pro zahraniční účastníky i způsobu úhrady soutěžního poplatku, bude zveřejněna nejpozději 15. ledna 2022.
 
 
*****************
 
 
The director of Janáček Conservatory in Ostrava invites applications for the 20th International Competition Pro Bohemia Ostrava 2022 for Wind instrunents Brass, Piano and Voice.
 
The competition will be held on 7th - 10th April 2022. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava.
 

In case it is impossible to hold the competition with the presence of the contestants for serious reasons, on-line version is going to be organized.
 
This change including any technical conditions and details about competition fees for foreigners will be announced up to 15th January 2022 at the latest.
 
 
*****************
 
 
Dyrektorka Konserwatorium Janáčka w Ostrawie ogłasza 20. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny Pro Bohemia Ostrava 2022 w specjalnościach gra na instrumentach dętych blaszanych, gra na fortepianie i śpiew.

Konkurs odbędzie się w dniach 7. – 10. kwietnia 2022 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.

W przypadku, gdy z ważnych powodów nie będzie możliwe odbycie konkursu osobiście, organizacja występów konkursowych zostanie przeniesiona do formularza online.
 
Fakt ten wraz ze spedyfikacją warunków technicznych i dla ucezstików zagranicznych oraz sposobu uiszczenia opłaty konkursowej zostanie opublikowany najpóźniej do 15 stycznia 2022 r.


Mgr. Soňa Javůrková
ředitelka